info@unischool.bg
0887 409 336

Английски език

Английски език

За предучилищна възраст е подбрана система от игрови методи и похвати, чрез които най-малките ученици от ЧСУ "Евлоги и Христо Георгиеви" навлизат в света на английския език. Весели истории, забавни герои и запомнящи се песни помагат на децата да запомнят езика, плюс игри и ролеви ситуации, които допринасят за разбирането и обикването на езика.

Аудио-лингвалните умения (слуховото разбиране и говорене) се развиват първоначално.

Употребата на родния език на учениците е сведена до минимум. Английската граматика се преподава чрез практика по модел. Граматико-лексикалните модели са идеално усвоени на ниво устен език.

При учениците от 1 до 4 клас се използват съвременни учебни системи, които осигуряват качествено усвояване и надграждане на усвоените знания и умения по английски език. С помощта на песни, ролеви игри, рисуване, музика и забавни ситуации учениците учат, развиват и практикуват основните езикови компетенции, съобразени с възрастовата им група. Подготвени по този начин,  в края на четвърти клас учениците ще бъдат на ниво А1+.

Учениците в 5-7 клас продължават лингвалното си обучение по съвременни учебни материали, които не само позволяват плавен и гъвкав преход  между отделните образователни и езикови нива, но и разширяват представата им за заобикалящия свят и ги запознават с междукултурните различия. В обучението на учениците по английски език се прилагат разнообразни методико-образователни прийоми, които осигуряват усвояването на нови и трайни знания, както и затвърдяване на вече познати лексикално-граматични конструкции. По време на учебния процес се развиват основните езикови компетенции (говорене, слушане, четене, писане), като се набляга и на книжовно произношение. Обръща се сериозно внимание на преподаването на говоренето, за да могат учениците от  ЧСУ "Евлоги и Христо Георгиеви" да си служат с коректни говорими форми, чрез модели на изречения и произношение, сходни на родния език. Така проведено, обучението дава възможност учениците в края на 7 клас да се явят на Cambridge FCE (First Certificate Exam), който отговаря на ниво B2 от Общоевропейската референтна езикова рамка.

Учениците от 8-12 клас се подготвят за успешно представяне на национално външно оценяване и матури. В края на гимназиалното обучение, учениците ще имат възможност да се явят на CAE (Certificate in Advanced English), който отговаря на ниво C1 от Общоевропейската референтна езикова рамка.

Изхождайки от индивидуалните особености на децата, по преценка на учителя и според постигнатите резултати на изходящото ниво, учениците могат да се явят и на CPE (Certificate of Proficiency in English), който съответства на ниво C2 от Общоевропейската референтна езикова рамка.

Неотменна част от обучението по английски език е електронната ни класна стая. Интерактивната дъска и мултимедийният DVD-ROM осигуряват цялото съдържание на учебната система, както и допълнителни инструменти и линкове към онлайн материали, които дават възможност за интерактивност на обучението, както и за надграждане на комуникативно-речевите умения на учениците.

Предложеното обучение по английски език в ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“ прилага съвременното виждане за динамичното личностно израстване и развитие, стимулира аналитичния и самостоятелен подход при изучаване на езика, което е гаранция за успех и бъдеща реализация в мултикултурна бизнес среда.

 

 


Партньори

  • Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)

  • Brainobrain

  • Българо Китайска Търговско Промишлена Камара

  • Изпитен център BRITANICA  

Виж всички