info@unischool.bg
0887 409 336

Гимназиален етап

ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви” работи в партньорство със СУ „Св. Климент Охридски”  и Институт Конфуций.
Обучението в ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви” предлага чуждоезиков учебен план след завършен седми клас:
I. Профилиращи предмети:
1. Китайски език:  648 часа в осми клас или
1. Английски език:  648 часа в осми клас;
 
Инструментариум за постигане на специфичните стандарти на ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви” са:
• Индивидуален подход към всяко дете и родител;
• Иновативни техники на работа, например „електронната класна стая“ по всеки предмет, съчетани с традиционните добри практики за управление на класната стая;
• Ясни критерии при поставяне и оформяне на оценка и текущ контрол;
• Стимулиране на изявени ученици и индивидуална работа с тях;
• Индивидуална работа по проблемни области;
• Осъществяване на междупредметни връзки чрез примери от практиката;
• Външно оценяване на работата на ученици и учители;
• Работа по проекти – индивидуално и в екип;
• Стимулиране на заложбите на учениците чрез ателиета по изкуства и спорт;
• Засилена връзка на триадата: ученик - родител-учител;
• Програма “How Green Am I?”;
• Използване на електронни форми за връзка и контрол, като електронен дневник, електронна крива от резултатите на всеки ученик;
• Поверителност на контактите и взаимоотношенията.
 
Чуждоезиковото обучение е насочено към усвояване на китайски или английски език, като първи чужд език. Освен преподавателите, които преподават чуждите езици като чужд, ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви” предлага на своите ученици и преподаватели носители на езика като роден.
1.  Китайски език – учениците участват във всички културно- презентационни събития на Институт Конфуций, избират изпит, на който да се явят в зависимост от собственото си ниво и избират специалност за магистратура или специализация в Lanzhou Jiaotong University, Китай, като имат право да се възползват от пълни стипендии за целия етап на обучение или частични, в зависимост от успеха на ученика.
2.  Английски език- в края на гимназиалното си обучение, учениците ще имат възможност да се явявт на CAE (Certificate in Advanced English), който отговаря на ниво C1 от Общоевропейската референтна езикова рамка
 
Учениците ще имат възможност да получат сертификат от Microsoft Академия за IT специалист с международна валидност при включване в програмата на академията.
 
Чрез вътршноучилищната система за възпитание се набляга на това, учениците в 12 клас вече да знаят, че:
• Само, който не работи, той не греши;
• Всяка грешка може да се поправи има ли желание за това;
• Са се научили да носят отговорност за самите тях и за други хора;
• Могат да се справят сами в социален и финансов аспект и са изградили собствена независимост;
• Могат да поемат отговорност за тяхното собствено поведение;
• Чувството за загриженост към другите хора не е проява на слабост;
• Могат да дават принос към ежедневния живот в дома или социалнатаси група, което ги прави завършени индивиди.
 
ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви” има задължителен Правилник за вътрешния ред, който стриктно се съблюдава и е един от инструментите за възпитание и ред.

Партньори

  • Институт „Конфуций“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

  • Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)

  • Brainobrain

  • Capman Holding

Виж всички