info@unischool.bg
0887 409 336

Начален етап 1-4 клас

НАШАТА КАУЗА:
ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“ отстоява обществена кауза, в чийто център стоят умните, добре образовани, дисциплинирани и можещи деца– бъдещето на България.
 
Чрез осигуряване на високо качество на образователния продукт, сме възприели методика на обучение, която акцентира върху мисълта за детето в цялост, като за някой, който се нуждае от грижа и внимание тук и сега. Интересуваме се от цялостния живот на детето, и как въздействието на новите предизвикателства на живота се отразяват на развитието, живота, чувствата и социализацията му. 
Помагането като процес в образователната работа стои в ценността на нашата практика, като принципи и изискване към човешкото развитие. Нашият подход е свързан с разбирането за голямата роля, която имат възрастните при отглеждането на децата.
 
НИЕ ДЪРЖИМ НА ТОВА:
• Децата да имат възможност да се учат от опита и да правят грешки;
•  Да ги възпитаваме, че образованието е ценност;
• Да им се предоставят възможности за поемане на отговорности за тяхното собствено поведение;
• Да се стимулира проявата на чувство за загриженост към другите хора;
• Да имат възможности да дават принос към ежедневния живот в училище, семейството или социалната група.
• Да повишават личната, социалната и финансовата си независимост;
  
10 ПРИЧИНИ ДА ЗАПИШЕТЕ ДЕТЕТО СИ В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ:
• Обучение съгласно Държавните образователни стандарти и учебни програми;
• Всеки ден надграждане на теоритични знания и умения по математика и български език чрез разширяване на учебното съдържание по допълнителни сборници и помагала;
• Интензивно чуждоезиково обучение с възможност за избор между китайски и руки език с хорариум 10 часа седмично;
• Обучение по английски език, като втори чужд език още от предучилищна група и 1. клас с хорариум 2-4 часа седмично;
• Практическо използване на усвоените знания и умения чрез работа по групови проекти;
• Индивидуално профилиране в зависимост от интересите на ученика чрез включване в различни клубове по интереси- пиано, логически задачи, чужди езици, оздравителна гимнастика, карате и др.;
• Развитие на умение за критично мислене като ключова компетентност на нашето съвремие;
• Развитие на умение за говорене пред аудитория и презентационни умения;
• Развитие на меки умения- лични навици, език, начин на комуникация,  управление на поставени задачи, отношения със съученици, родители и учители;
• Подбрана и мотивираща учебна среда.
 
ПОСТИГАМЕ НАШИТЕ ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ ЧРЕЗ:
•  Висококвалифицирани и мотивирани учители;
• Индивидуален подход към всяко дете и родител;
• Адекватна и навременна обратна връзка учител- родител;
• Иновативни техники на работа, например: „електронната класна стая“ по всеки предмет, съчетани с традиционните добри практики за управление на класната стая;
• Ясни критерии при поставяне и оформяне на оценка и текущ контрол;
• Стимулиране на изявени ученици и индивидуална работа с тях;
• Индивидуална работа по проблемни области;
• Осъществяване на междупредметни връзки чрез примери от практиката;
• Външно оценяване на работата на ученици и учители;

• Покриване на международни сертификати за ниво на владеене на чужд език- HSK, Cambrdge;

• Работа по проекти – индивидуално и в екип;
• Стимулиране на заложбите на учениците чрез ателиета по изкуства и спорт;
• Засилена връзка на триадата: ученик - родител- учител;
• Използване на електронни форми за връзка и контрол, като електронен дневник;
• Поверителност на контактите и взаимоотношенията. 
 
 ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ:
 • В РАЗДЕЛ ПРИЕМ; 
 • НА ТЕЛЕФОН: 0887 409 336;
 • ПО EMAIL: oyalamova@unischool.bg

Партньори

  • Университет Lanzhou Jiaotong

  • Българо Китайска Търговско Промишлена Камара

  • Институт Конфуций- София

  • Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)

Виж всички