info@unischool.bg
0887 409 336

Руски език

Учебната програма по руски език е разработена в съответствие с Държавните образователни изисквания за учебно съдържание по чужд език. Програмата е съобразена и с Общата езикова рамка за владеене на чужди езици. При разработката е използван и опитът от досега действащите програми в България и света за изучаване на руски език като чужд.
Традициите на изучаване на руски език в България, развиващите се в нови условия и при нови критерии културни и бизнес контакти с Русия, близкородствения характер на руския език спрямо родния с възможности за сравнително по-бързо и с по-малко усилия достигане на общообразователните европейски равнища на владеене на чужд език и не на последно място наличието на квалифицирани кадри- всички тези фактори определят в последните години изборът на руски език  в ЧСУ Евлоги и Христо Георгиеви.
Общите особености при обучението по руски език като чужд са:
  • Определеният от учебния план хорариум;
  • Възрастовото развитие на децта, което влияе на избора на учебно съдържание и теми;
  • Промените в мотивацията при изучаването на езика предизвикан от минал опит, натрупаните знания, изработените стратегии за учене и други.
Програмата за обучение  по руски език е разделена на три етапа-  начален, прогимназиален и гимназиален етап, като във всеки са отчетени и приложени различните особености. През всеки етап от обучението по руски език като чужд системата от знания и умения се структурира в своеобразни модули– теми, словесни действия, лексико-граматичен материал съгласно възрастовите особености на учениците и социално-културната им компетентност.
Образователната стратегия при изучаването на руски език се определя като функционално комуникативна.
Главен принцип за определяне на учебното съдържание е принципът за стимулиране на съзнателна комуникативност в учебната ситуация.
Основен подход е комуникативно-дейностният.
Съдържанието на обучението е насочено към максимално развитие на четирите умения-четене, писане, слушане и говорене при оптимално прилагане на новите технологии използвани в образованието.

Партньори

  • Университет Lanzhou Jiaotong

  • Capman Holding

  • Софийски университет "Св. Климент Охридски"

  • Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)

Виж всички