info@unischool.bg
0887 409 336

Общи условия и правила

Обучението в ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви" започва от подготвителна група, първи клас, от пети или от осми клас. При наличие на свободни места в другите класове, се приемат ученици след полагане на входни тестове по български език и литература и математика.
Приемът се извършва след класиране по низходящ ред на база представени документи от родителя или настойника, определяни за всяка календарна година и успешно положенa диагностика за установяване на степента на емоционалната зрялост- за децата постъпващи в предучилищната група, а за децата постъпващи в първи клас- тест за училищна готовност.
С цел предотвратяване на стреса при записване и гарантиране на спокойна емоционална среда за постигане на по-добри резултати, ДИАГНОСТИКАТА за 4-5 и 5-6 годишните деца и ТЕСТА ЗА УЧИЛИЩНА ГОТОВНОСТ за децата постъпващи в първи клас, се извършват ИНДИВИДУАЛНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ И РОДИТЕЛ по реда на записването, от психолога на училището.
Учениците кандидатстващи след седми клас предоставят документ за удостоверяване на постигнатите резултати по български език и математика от Националното външно оценяване на Министерството на образованието и науката.
Броят на децата в предучилищна възраст, първи и осми клас и датите за сроковете за записване на кандидатите и провеждането на изпита се определят съгласно нормативната уредба и изисквания от директора. Приемат се деца във втори и по-горен клас при наличие на свободни места. Необходимостта от такъв прием се определя от директора. Кандидатите полагат входен тест според класа, за който кандидатстват.
 

Партньори

  • Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)

  • Университет Lanzhou Jiaotong

  • Brainobrain

  • Изпитен център BRITANICA  

Виж всички