info@unischool.bg
0887 409 336

Общи условия и правила

Обучението в ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви" започва от подготвителен или първи клас. Приемът се извършва след класиране по низходящ ред на база представени документи от родителя или настойника, определяни за всяка календарна година и успешно положенa диагностика за установяване на степента на емоционалната зрялост- за децата постъпващи в предучилищната група, а за децата постъпващи в първи клас- тест за училищна готовност.
С цел предотвратяване на стреса при записване и гарантиране на спокойна емоционална среда за постигане на по-добри резултати, ДИАГНОСТИКАТА за 5-6 и 6-7 годишните деца и ТЕСТА ЗА УЧИЛИЩНА ГОТОВНОСТ за децата постъпващи в първи клас, се извършват ИНДИВИДУАЛНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ И РОДИТЕЛ по реда на записването, от директора на училището.
Учениците кандидатстващи след седми клас предоставят документ за удостоверяване на постигнатите резултати по български език и математика от Националното външно оценяване на Министерството на науката и образованието.
Броят на децата в предучилищна възраст, първи и осми клас и датите за сроковете за записване на кандидатите и провеждането на изпита се определят съгласно нормативната уредба и изисквания от директора. Приемат се деца във втори и по-горен клас при наличие на свободни места. Необходимостта от такъв прием се определя от директора. Кандидатите полагат изпит според класа за който кандидатстват.
Датите за записването на кандидатите, провеждането на изпитите и членовете на изпитните комисии се определят съгласно нормативната уредба от директора и съгласно изисквания на МОН.

Партньори

  • Университет Lanzhou Jiaotong

  • Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)

  • Capman Holding

  • Институт Конфуций

Виж всички