info@unischool.bg
0887 409 336

Правилник за вътрешния ред

Глава І: Общи положения

 
ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви” провежда обучение във всички образователни степени от 1-ви до 12-ти клас, с два подготвителни класа, съгласно утвърдените Държавни образователни стандарти и учебни програми.
 
Училището има договор за сътрудничество със Софийския университет „Свети Климент Охридски” и „Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). Договорите очертават параметрите на разнообразна съвместна работа, включваща методическо сътрудничество, преподаване, квалификация на учителите и др.
 
Училището осигурява високо качество на учебния процес, основано на гъвкави програми, авторитетен преподавателски състав, иновативни методики за преподаване и учене, технологична обезпеченост, възможности за профилиране съобразно интересите на учениците.
 
Училището е собственост на фондация „Захари Стоянов”, представлявана от г-н Николай Ялъмов и професор Валери Стефанов.
 
Чл. 1.(1) Правилникът за вътрешния ред на училището се приема на основание ЗАКОН за предучилищното и училищното образование  Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.
 
Правилникът за вътрешния ред на училището е гаранция за ефективността на учебния процес. Целта на настоящия Правилник е да посочи ясно очакванията на училището по отношение на учебен процес, дисциплина и взаимоотношения, както и да създаде у всеки член на училищната общност отговорност за себе си и другите, за доброто име и успеха на училището.
 
Правилникът за вътрешния ред в ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви”, определя структурите и функциите на училищното ръководство, организацията и ръководството на образователния процес, правата и задълженията на учителите и учениците. Този правилник подлежи на актуализация през цялата учебна година.
 
(2) Правилникът за вътрешния ред е неделима част от Договора за обучение.
 
 Целият правилник може да изтеглите от тук:

Списък от файлове

Партньори

  • Capman Holding

  • Институт „Конфуций“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

  • Институт Конфуций- София

  • Brainobrain

Виж всички