info@unischool.bg
0887 409 336

Прием 1 клас

Уважаеми родители/настойници,

 
1.Съгласно разпоредбите  на ЗПУО, за обучение в първи клас кандидатстват деца на 7 години, навършени в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да кандидатстват в първи клас по преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволява това и след провеждане на събеседване с родителя/настойника и успешно издържан тест за училищна готовност на детето.
2.Денят и времето на провеждане на теста за училищна готовност се съгласуват индивидуално с родителите/настойниците.
3.Необходими документи:
•Заявление за записване от родителя или настойника;
•Удостоверение за завършена подготвителна група в детска градина или друго учебно заведение;
•Копие от акта за раждане на детето, заверено с думите „Вярно с оригинала” и подписано от родителя или настойника.
4.Критерии за подбор:
•Представени документи по начина описан в точка 3;
•Събеседване с родителя/настойника;
•Положителен резултат от теста за училищна готовност.


Партньори

  • Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)

  • Софийски университет "Св. Климент Охридски"

  • Brainobrain

  • Microsoft

Виж всички