info@unischool.bg
0887 409 336

Прогимназиален етап 5-7 клас

НАШАТА КАУЗА:

ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“ отстоява обществена кауза, в чийто център стоят умните, добре образовани, дисциплинирани и можещи деца– бъдещето на България.

 

Чрез осигуряване на високо качество на образователния продукт, сме възприели методика на обучение, която акцентира върху мисълта за детето в цялост, като за някой, който се нуждае от грижа и внимание тук и сега. Интересуваме се от цялостния живот на детето, и как въздействието на новите предизвикателства на живота се отразяват на развитието, живота, чувствата и социализацията му. 

Помагането като процес в образователната работа стои в ценността на нашата практика, като принципи и изискване към човешкото развитие. Нашият подход е свързан с разбирането за голямата роля, която имат възрастните при отглеждането на децата.

 

НИЕ ДЪРЖИМ НА ТОВА:

• Децата да имат възможност да се учат от опита и да правят грешки;

•  Да ги възпитаваме, че образованието е ценност;

• Да им се предоставят възможности за поемане на отговорности за тяхното собствено поведение;

• Да се стимулира проявата на чувство за загриженост към другите хора;

• Да имат възможности да дават принос към ежедневния живот в училище, семейството или социалната група.

• Да повишават личната, социалната и финансовата си независимост;

 

10 ПРИЧИНИ ДА ЗАПИШЕТЕ ДЕТЕТО СИ В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ:

• Обучение съгласно Държавните образователни стандарти и учебни програми;

• Всеки ден надграждане на теоритични знания и умения по математика и български език чрез разширяване на учебното съдържание по допълнителни сборници и помагала;

• Интензивно чуждоезиково обучение с хорариум 8-10 часа седмично- китайски език;

• Обучение по английски език, като втори чужд език с хорариум 4-5 часа седмично;

• Практическо използване на усвоените знания и умения чрез работа по групови проекти;

• Индивидуално профилиране в зависимост от интересите на ученика чрез включване в различни клубове по интереси- пиано, логически задачи, чужди езици, оздравителна гимнастика, карате и др.;

• Развитие на умение за критично мислене като ключова компетентност на нашето съвремие;

• Развитие на умение за говорене пред аудитория и презентационни умения;

• Развитие на меки умения- лични навици, език, начин на комуникация,  управление на поставени задачи, отношения със съученици, родители и учители;

• Подбрана и мотивираща учебна среда.

 

КАК ПОСТИГАМЕ НАШИТЕ ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ:

•  Висококвалифицирани и мотивирани учители;

• Индивидуален подход към всяко дете и родител;

• Адекватна и навременна обратна връзка учител- родител;

• Иновативни техники на работа, например: „електронната класна стая“ по всеки предмет, съчетани с традиционните добри практики за управление на класната стая;

• Ясни критерии при поставяне и оформяне на оценка и текущ контрол;

• Стимулиране на изявени ученици и индивидуална работа с тях;

• Индивидуална работа по проблемни области;

• Осъществяване на междупредметни връзки чрез примери от практиката;

• Външно оценяване на работата на ученици и учители;

• Покриване на международни сертификати за ниво на владеене на чужд език- HSK, Cambrdge;

• Работа по проекти – индивидуално и в екип;

• Стимулиране на заложбите на учениците чрез ателиета по изкуства и спорт;

• Засилена връзка на триадата: ученик - родител- учител;

• Използване на електронни форми за връзка и контрол, като електронен дневник;

• Поверителност на контактите и взаимоотношенията. 

 

 ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯМОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ:

 • В РАЗДЕЛ ПРИЕМ

 • НА ТЕЛЕФОН: 0887 409 336

 • ПО EMAIL: oyalamova@unischool.bg


Партньори

  • Българо Китайска Търговско Промишлена Камара

  • Софийски университет "Св. Климент Охридски"

  • Руски Културно-Информационен Център

  • Brainobrain

Виж всички