info@unischool.bg
0887 409 336

Прогимназиален етап

ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви” работи в партньорство със СУ „Св. Климент Охридски”. Обучението в ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви” интегрира следните компоненти:
• Задължителен общообразователен минимум по всеки предмет, залегнал в програмата на МОН;
• Надграждане на теоритични знания и умения;
• Практическо използване на усвоените знания и умения;
• Индивидуално профилиране в зависимост от интерестите на всеки ученик.
 
Инструментариум за постигане на специфичните стандарти на ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви” са:
• Индивидуален подход към всяко дете и родител;
• Иновативни техники на работа, например „електронната класна стая“ по всеки предмет, съчетани с традиционните добри практики за управление на класната стая;
• Ясни критерии при поставяне и оформяне на оценка и текущ контрол;
• Стимулиране на изявени ученици и индивидуална работа с тях;
• Индивидуална работа по проблемни области;
• Осъществяване на междупредметни връзки чрез примери от практиката;
• Външно оценяване на работата на ученици и учители;
• Работа по проекти – индивидуално и в екип;
• Стимулиране на заложбите на учениците чрез ателиета по изкуства и спорт;
• Засилена връзка на триадата: ученик - родител-учител;
• Програма “How Green Am I?”;
• Използване на електронни форми за връзка и контрол, като електронен дневник, електронна крива от резултатите на всеки ученик;
• Поверителност на контактите и взаимоотношенията.
 
Чуждоезиковото обучение е насочено към усвояване на китайски и английски език, като първи чужд език.
По детайлна информация за обучението по чужди езици може да намерите в раздел "чужди езици".
 
Чрез вътрешноучилищната система за възпитание се набляга на това, децата:
• Да имат възможност да се учат от опита и да правят грешки и да не се страхуват от тях;
• Да повишават личната, социалната и финансовата си независимост;
• Да им се предоставят възможности за поемане на отговорности за тяхното собствено поведение;
•  Да се стимулира проявата на чувство за загриженост към другите хора;
• Да имат възможности да дават принос към ежедневния живот в дома или социалната група.
 
ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви” има задължителен Правилник за вътрешния ред, който стриктно се съблюдава.

Партньори

  • Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)

  • Институт „Конфуций“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

  • Българо Китайска Търговско Промишлена Камара

  • Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Виж всички