Период на изпълнение: 01.06.2019 г.– 28.02.2021 г.

В рамките на Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм, ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“, гр. София, работи по проект „Европейски мобилности за професионално развитие и интерактивно образование“.

В рамките на проекта учители от ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“ ще посетят следните обучителни курсове за повишаване на тяхната професионална квалификация:

  • ИКТ за преподаване и професионално израстване
  • Креативност за преподаване и професионално израстване
  • Управление на класната стая
  • Образователно наставничество.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са свързани с повишаване на равнището на професионалната подготовка на включените в обученията учители, вследствие на което да се постигнат трайни положителни резултати в учебния процес и изграждането на необходимите условия и предпоставки за ефективно усвояване от страна на учениците на ключовите компетентности за учене през целия живот.

 

„Еразъм+“ e европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт, която стартира през 2014г.http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/ Тя е създадена, за да подкрепя дейностите в сферата на: училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор, като има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, насърчава заетостта и поставя акцент върху борбата с младежката безработица.

В България националната структура за управление на европейски образователни програми е Център за развитие на човешки ресурси (ЦРЧР): http://www.hrdc.bg