Проектът „ОФОРМЯНЕТО НА НАШЕТО УЧИЛИЩЕ ФОРМИРА НАШЕТО БЪДЕЩЕ- Интегрирано екологично и езиково обучение чрез изкуството“, ще бъде финансиран от Министерството на образованието и науката по Национална програма „УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ”, модул: „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”.
Резюме на проекта:
Отговаряйки на обществените потребности и на личните очаквания на ученици и родители ЧСОУ „Евлоги и Христо Георгиеви“ още от създаването си предлага и работи за повишаване на качеството на образователно-възпитателния процес.
Търсят се начини за създаване на позитивна възпитателна учебна среда чрез насърчаването и мотивирането на учениците и подпомагането им към постижения и конструктивно съревнование и занимания по интереси, които допълват усвояването на учебното съдържание от часовете по задължителна подготовка.
Директната връзка между училищната среда и постиженията на учениците е изследвана многократно, като корелацията е право-пропорционална.(Виж: A Structural Equation Modeling Approach to Effective Schools Research; Bev Wilson, Ph.D. Martin L. Abbott, Ph.D. Jeff Joireman, Ph.D. Heather R. Stroh, M.Ed.).
Настоящият проект цели създаването на по-добри условия за личностно развитие на учениците и специфична позитивна възпитателна учебна среда чрез обзавеждане на една класна стая с тематично и енергономично подходяща мебелировка за целодневното обучение, която ще може да се използва и от две  подготвителни групи.
Търси се положителното разрешаване на всяка проблемна ситуация, което е пряко свързано със социалното, емоционалното, двигателното, познавателното и художествено-приложното развитие  на децата– елементи, които са заложени като образователни приоритети чрез интегрираните екологично- образователни теми в програмата на този проект в зависимост от възрастта и опита на децата.