НИЕ ДЪРЖИМ НА ТОВА:

Децата да имат възможност да се учат от опита и да правят грешки;

Да ги възпитаваме, че образованието е ценност;

Да им се предоставят възможности за поемане на отговорности за тяхното собствено поведение;

Да се стимулира проявата на чувство за загриженост към другите хора;

Да имат възможности да дават принос към ежедневния живот в училище, семейството или социалната група.

Да повишават личната, социалната и финансовата си независимост;

ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“ отстоява обществена кауза, в чийто център стоят умните, добре образовани и можещи деца– бъдещето на България.

Чрез осигуряване на високо качество на образователния продукт, сме възприели методика на обучение, която акцентира върху мисълта за детето в цялост, като за някой, който се нуждае от грижа и внимание тук и сега. Интересуваме се от цялостния живот на детето, и как въздействието на новите предизвикателства на живота се отразяват на развитието, живота, чувствата и социализацията му.

Помагането като процес в образователната работа стои в ценността на нашата практика, като принципи и изискване към човешкото развитие. Нашият подход е свързан с разбирането за голямата роля, която имат възрастните при отглеждането на децата.

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА

Обучението в ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви” започва от подготвителна група, първи клас, от пети или от осми клас. При наличие на свободни места в другите класове, се приемат ученици след полагане на входни тестове по български език и литература и математика.
Приемът се извършва след класиране по низходящ ред на база представени документи от родителя или настойника, определяни за всяка календарна година и успешно положенa диагностика за установяване на степента на емоционалната зрялост- за децата постъпващи в предучилищната група, а за децата постъпващи в първи клас- тест за училищна готовност.
С цел предотвратяване на стреса при записване и гарантиране на спокойна емоционална среда за постигане на по-добри резултати, ДИАГНОСТИКАТА за 4-5 и 5-6 годишните деца и ТЕСТА ЗА УЧИЛИЩНА ГОТОВНОСТ за децата постъпващи в първи клас, се извършват ИНДИВИДУАЛНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ И РОДИТЕЛ по реда на записването, от психолога на училището.
Учениците кандидатстващи след седми клас предоставят документ за удостоверяване на постигнатите резултати по български език и математика от Националното външно оценяване на Министерството на образованието и науката.
Броят на децата в предучилищна възраст, първи и осми клас и датите за сроковете за записване на кандидатите и провеждането на изпита се определят съгласно нормативната уредба и изисквания от директора. Приемат се деца във втори и по-горен клас при наличие на свободни места. Необходимостта от такъв прием се определя от директора. Кандидатите полагат входен тест според класа, за който кандидатстват.

10 ПРИЧИНИ ДА ЗАПИШЕТЕ ДЕТЕТО СИ В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ:

1. Обучение съгласно Държавните образователни стандарти и учебни програми; 2. Надграждане на теоретични знания и умения по математика и български език чрез разширяване на учебното съдържание по допълнителни сборници и помагала; 3. Интензивно чуждоезиково обучение с възможност за избор между китайски и руски език с хорариум 10 часа седмично за начален и прогимназиален етап и 18 часа седмично за гимназиален етап; 4. Обучение по английски език, като втори чужд език, още от подготвителна група и 1. клас до 12. клас; 5. Практическо използване на усвоените знания и умения чрез работа по групови проекти; 6. Индивидуално профилиране в зависимост от интересите на ученика чрез включване в различни клубове по интереси- пиано, логически задачи, чужди езици, оздравителна гимнастика, карате, танци и др.; 7. Развитие на умение за критично мислене като ключова компетентност на нашето съвремие; 8. Развитие на умение за говорене пред аудитория и презентационни умения; 9. Развитие на меки умения- лични навици, език, начин на комуникация, управление на поставени задачи, отношения със съученици, родители и учители; 10. Подбрана и мотивираща учебна среда.