РУСКИ ЕЗИК

У лукоморья дуб зелёный;
Златая цепь на дубе том:
И днём и ночью кот учёный
Всё ходит по цепи кругом…
А. Пушкин

Руският език е велик, мощен, богат и разнообразен.

Броят на желаещите да учат руски език в България се увеличава от година на година, въпреки факта, че е един от най-трудните за научаване. За да четете Пушкин, Лермонтов и Достоевски в оригинал, трябва да научите руски. С нас ще направите първите стъпки по дълъг път, подготвяйки солидна основа за бъдещ успех.

Процесът на преподаване на руски като чужд език се разработва, като се вземат предвид възрастта, образователните и индивидуалните особености на учениците.

Обучението се основава на комуникативна методика на преподаване.

В процеса на обучение учениците се сблъскват със ситуации, които ги очакват в реалния живот, което помага да научат руски език по забавен и оригинален начин. По този начин се постигат добри, устойчиви резултати.

Изборът на методологията е мотивиран от факта, че тя отговаря на стандартите за изучаване на руски език като чужд, изградена е с отчитане на принципите на последователност, достъпност и приемственост, допринася за развитието на комуникативната компетентност на учениците и осигурява условия за прилагането на практическа насоченост.

В процеса на изучаване на руски език, ние си поставихме следните цели:

– формиране на умения за общуване на руски език, като се вземат предвид речевите способности и нужди, елементарни комуникационни умения при говорене, слушане, четене и писане;

– осигуряване на комуникативната адаптация на учениците в началния етап на обучение към новия езиков свят с цел преодоляване на езиковата бариера в бъдеще;

– запознаване на учениците с руски връстници, с руския детски фолклор и художествена литература;

– провеждане на международни инициативи с активното участие на ученици.

Всички ученици от 1 до 7. клас имат възможност да изучават руски език като извънкласна дейност в клуб “Руски език”.

Проекти и културен обмен в клуб “Руски език”

10 ПРИЧИНИ ДА ЗАПИШЕТЕ ДЕТЕТО СИ В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ:

1. Обучение съгласно Държавните образователни стандарти и учебни програми;
2. Надграждане на знанията и уменията по математика и български език чрез разширяване на учебното съдържание по допълнителни сборници и помагала;
3. Интензивно чуждоезиково обучение с възможност за избор между китайски и руски език с хорариум 10 часа седмично за начален и прогимназиален етап и 18 часа седмично за гимназиален етап;
4. Обучение по английски език, като втори чужд език, още от подготвителна група и 1. клас до 12. клас;
5. Практическо използване на усвоените знания и умения чрез работа по групови проекти;
6. Индивидуално профилиране в зависимост от интересите на ученика чрез включване в различни клубове по интереси- пиано, роботика, шах, чужди езици, футбол, приложни изкуства, танци и др.;
7. Развитие на умение за критично мислене като ключова компетентност на нашето съвремие;
8. Развитие на умение за говорене пред аудитория и презентационни умения;
9. Развитие на меки умения- лични навици, език, начин на комуникация, управление на поставени задачи, отношения със съученици, родители и учители;
10. Подбрана и мотивираща учебна среда.