РУСКИ ЕЗИК

Учебната програма по руски език е разработена в съответствие с Държавните образователни изисквания за учебно съдържание по чужд език. Програмата е съобразена и с Общата езикова рамка за владеене на чужди езици. При разработката е използван и опитът от досега действащите програми в България и света за изучаване на руски език като чужд.
Традициите на изучаване на руски език в България, развиващите се в нови условия и при нови критерии културни и бизнес контакти с Русия, близкородствения характер на руския език спрямо родния с възможности за сравнително по-бързо и с по-малко усилия достигане на общообразователните европейски равнища на владеене на чужд език и не на последно място наличието на квалифицирани кадри- всички тези фактори определят в последните години изборът на руски език в ЧСУ Евлоги и Христо Георгиеви.
Общите особености при обучението по руски език като чужд са:

– Определеният от учебния план хорариум;
– Възрастовото развитие на децта, което влияе на избора на учебно съдържание и теми;
– Промените в мотивацията при изучаването на езика предизвикан от минал опит, натрупаните знания, изработените стратегии за учене и други.

Програмата за обучение  по руски език е разделена на три етапа-  начален, прогимназиален и гимназиален етап, като във всеки са отчетени и приложени различните особености. През всеки етап от обучението по руски език като чужд системата от знания и умения се структурира в своеобразни модули– теми, словесни действия, лексико-граматичен материал съгласно възрастовите особености на учениците и социално-културната им компетентност.
Образователната стратегия при изучаването на руски език се определя като функционално комуникативна.
Главен принцип за определяне на учебното съдържание е принципът за стимулиране на съзнателна комуникативност в учебната ситуация.
Основен подход е комуникативно-дейностният.
Съдържанието на обучението е насочено към максимално развитие на четирите умения-четене, писане, слушане и говорене при оптимално прилагане на новите технологии използвани в образованието.

10 ПРИЧИНИ ДА ЗАПИШЕТЕ ДЕТЕТО СИ В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ:

1. Обучение съгласно Държавните образователни стандарти и учебни програми; 2. Надграждане на теоретични знания и умения по математика и български език чрез разширяване на учебното съдържание по допълнителни сборници и помагала; 3. Интензивно чуждоезиково обучение с възможност за избор между китайски и руски език с хорариум 10 часа седмично за начален и прогимназиален етап и 18 часа седмично за гимназиален етап; 4. Обучение по английски език, като втори чужд език, още от подготвителна група и 1. клас до 12. клас; 5. Практическо използване на усвоените знания и умения чрез работа по групови проекти; 6. Индивидуално профилиране в зависимост от интересите на ученика чрез включване в различни клубове по интереси- пиано, логически задачи, чужди езици, оздравителна гимнастика, карате, танци и др.; 7. Развитие на умение за критично мислене като ключова компетентност на нашето съвремие; 8. Развитие на умение за говорене пред аудитория и презентационни умения; 9. Развитие на меки умения- лични навици, език, начин на комуникация, управление на поставени задачи, отношения със съученици, родители и учители; 10. Подбрана и мотивираща учебна среда.