РУСКИ ЕЗИК

Учебната програма по руски език е разработена в съответствие с Държавните образователни изисквания за учебно съдържание по чужд език. Програмата е съобразена и с Общата езикова рамка за владеене на чужди езици. При разработката е използван и опитът от досега действащите програми в България и света за изучаване на руски език като чужд.
Традициите на изучаване на руски език в България, развиващите се в нови условия и при нови критерии културни и бизнес контакти с Русия, близкородствения характер на руския език спрямо родния с възможности за сравнително по-бързо и с по-малко усилия достигане на общообразователните европейски равнища на владеене на чужд език и не на последно място наличието на квалифицирани кадри- всички тези фактори определят в последните години изборът на руски език в ЧСУ Евлоги и Христо Георгиеви.

От 2020- 2021 учебна година ЧСУ “Евлоги и Христо Георгиеви” предлага възможност за изучаване на руски език интензивно от предучилищна група и 1. клас с подкрепата на Руския културно- информационен център.

Всички ученици от 1 до 7 клас имат възможност да изучават руски език и като извънкласна дейност в клуб “Руски език”.  В гимназиален етап руски се изучава по учебен план като трети чужд език.

10 ПРИЧИНИ ДА ЗАПИШЕТЕ ДЕТЕТО СИ В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ:

1. Обучение съгласно Държавните образователни стандарти и учебни програми;
2. Надграждане на знанията и уменията по математика и български език чрез разширяване на учебното съдържание по допълнителни сборници и помагала;
3. Интензивно чуждоезиково обучение с възможност за избор между китайски и руски език с хорариум 10 часа седмично за начален и прогимназиален етап и 18 часа седмично за гимназиален етап;
4. Обучение по английски език, като втори чужд език, още от подготвителна група и 1. клас до 12. клас;
5. Практическо използване на усвоените знания и умения чрез работа по групови проекти;
6. Индивидуално профилиране в зависимост от интересите на ученика чрез включване в различни клубове по интереси- пиано, логически задачи, чужди езици, карате, танци и др.;
7. Развитие на умение за критично мислене като ключова компетентност на нашето съвремие;
8. Развитие на умение за говорене пред аудитория и презентационни умения;
9. Развитие на меки умения- лични навици, език, начин на комуникация, управление на поставени задачи, отношения със съученици, родители и учители;
10. Подбрана и мотивираща учебна среда.