ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ В 5., 6. И 7. КЛАС

1. За обучение в 5., 6. и 7. клас кандидатстват деца, завършили начална степен на обучение в България или чужбина или предходен клас.

2. ОТВОРЕНИ ВРАТИ:  от 15 януари.

3. ПОДАВАНЕ НА ОНЛАЙН ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА: https://unischool.bg/applicationprocess/. 

4. СЪБЕСЕДВАНЕ С РЪКОВОДСТВОТО НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ВИЗИЯТА И МИСИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО: след предварително записан час на телефон 0897602002.

5. ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСА ЗА ПРОБЕН ДЕН НА ДЕТЕТО В УЧИЛИЩЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ВХОДНИ ТЕСТОВЕ ПО БЕЛ, МАТЕМАТИКА И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: Таксата е в размер на 80 лева и се заплаща по сметката на ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“ в ОББ-BG35UBBS80021061150140.

6. ПРИСЪСТВЕН ДЕН НА ДЕТЕТО В УЧИЛИЩЕ, В КОЙТО СЕ ПРОВЕЖДА ДИАГНОСТИКА.

7. КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ: Класирането на учениците се извършва по низходящ ред, съобразно показаните резултати на входните тестове и становището на психолога на училището от присъствения ден на детето.

8. ЗАПИСВАНЕ: Записването става с подписване на договор за обучение и комплект документи по образец между училището и родителя/ настойника и внесена първа вноска в размер на 20% от годишната такса за обучение. Училището се ангажира да пази място на ученик до 5 работни дни след  успешно приключила процедура за прием (пробен ден и диагностика).

9. ДРУГИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
– Копие на акт за раждане на детето;
– Удостоверение за завършен клас;
– Лична здравна профилактична карта с нанесени ваксини.

УЧИЛИЩЕТО ПРИЕМА ЦЕЛОГОДИШНО УЧЕНИЦИ, ПРИ НАЛИЧИЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА В СЪОТВЕТНАТА ПАРАЛЕЛКА.

ОБУЧЕНИЕ В 5., 6. И 7. КЛАС

ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“ отстоява обществена кауза, в чийто център стоят умните, добре образовани и можещи деца– бъдещето на България.

Чрез осигуряване на високо качество на образователния продукт, сме възприели методика на обучение, която акцентира върху мисълта за детето в цялост, като за някой, който се нуждае от грижа и внимание тук и сега. Интересуваме се от цялостния живот на детето, и как въздействието на новите предизвикателства на живота се отразяват на развитието, живота, чувствата и социализацията му.

Помагането като процес в образователната работа стои в ценността на нашата практика, като принципи и изискване към човешкото развитие. Нашият подход е свързан с разбирането за голямата роля, която имат възрастните при отглеждането на децата.

ТАКСИ ЗА  5., 6. И 7. КЛАС

Период от 15.09.2024 г. до 30.06.2025 г.

Дължимите, от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Такси „Обучение“ за една учебна година са описани подробно в чл. 52 от  ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА на училището, като:

1. Сумата по чл. 52, т. 1 за календарна година. В случай, че ученикът получава държавно финансиране тази такса не се дължи.
2. Сумата по чл. 52, т. 2, е в размер на 8000 лева (осем хиляди лева)

Такси „Обучение“ включват:

– целодневно обучение по държавните образователни стандарти;
–допълнителни занимания по математика и български език по сборници, надграждащи учебното съдържание;
– интензивно обучение по китайски език;
– обучение по английски като втори чужд език;
– занимания по спорт с квалифициран учител по спортна подготовка;
– застраховка;
– медицинско обслужане;
– психолог;
– охрана.

Таксата за обучение се заплаща както следва:

Първа вноска- 30 % при подписване на договора за обучение;
Втора вноска- 20 % до 01.09.24 г.+ сумата по чл. 52, т. 1 за календарната година в случай, че ученикът не получава държавно финансиране;
Трета вноска- 50% до 05.02.25 г.

Отстъпки:

– 15% отстъпка за втори и трети ученик от едно семейство.
Всички допълнителни, извънкласни занимания, бели и зелени училища, лагери и други се заплащат допълнително, съобразно желанието на родителите и децата.

Такса „Учебници и учебни консумативи по чужди езици“ (задължителна): 250 лв. за учебната година
Заплаща се до 01.09.24 г.

Такса „Храна“ (по избор):
Цената се определя от фирмата за кетъринг в началото на всяка учебна година.

Заплаща се както следва:

Първа вноска- до 01.09.24 г.
Втора вноска- до 05.02.25 г.

Такса „Транспорт“ (по избор) на ученика в рамките на град София през учебната година се заплаща допълнително към учебната такса:
– транспорт в една посока сутрин или вечер от/до адрес–2000 лв.;
– транспорт в две посоки сутрин и вечер от/до адрес– 3300 лв.

Заплаща се както следва:

Първа вноска- до 01.09.24 г.
Втора вноска- до 05.02.25 г.

НИЕ ДЪРЖИМ НА ТОВА:

Децата да имат възможност да се учат от опита и да правят грешки;

Да ги възпитаваме, че образованието е ценност;

Да им се предоставят възможности за поемане на отговорности за тяхното собствено поведение;

Да се стимулира проявата на чувство за загриженост към другите хора;

Да имат възможности да дават принос към ежедневния живот в училище, семейството или социалната група.

Да повишават личната, социалната и финансовата си независимост;

10 ПРИЧИНИ ДА ЗАПИШЕТЕ ДЕТЕТО СИ В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ:

1. Обучение съгласно Държавните образователни стандарти и учебни програми;
2. Надграждане на знанията и уменията по математика и български език чрез разширяване на учебното съдържание по допълнителни сборници и помагала;
3. Интензивно чуждоезиково обучение с възможност за избор между китайски и руски език с хорариум 10 часа седмично за начален и прогимназиален етап и 18 часа седмично за гимназиален етап;
4. Обучение по английски език, като втори чужд език, още от подготвителна група и 1. клас до 12. клас;
5. Практическо използване на усвоените знания и умения чрез работа по групови проекти;
6. Индивидуално профилиране в зависимост от интересите на ученика чрез включване в различни клубове по интереси- пиано, роботика, шах, чужди езици, футбол, приложни изкуства, танци и др.;
7. Развитие на умение за критично мислене като ключова компетентност на нашето съвремие;
8. Развитие на умение за говорене пред аудитория и презентационни умения;
9. Развитие на меки умения- лични навици, език, начин на комуникация, управление на поставени задачи, отношения със съученици, родители и учители;
10. Подбрана и мотивираща учебна среда.