СПИСЪК ОТ ФАЙЛОВЕ

Прием на ученици, обучавани без заплащане

Правилник за дейността на ЧСУ “Евлоги и Христо Георгиеви”

Програма за обучение по БЗП за деца в ПГ
Програма за обучение по БЗП за деца в I клас
Програма за обучение по БЗП за деца в II клас
Програма за обучение по БЗП за деца в III клас
Програма за обучение по БЗП за деца в IV клас
Програма за обучение по БЗП за деца в V клас
Програма за обучение по БЗП за деца в VI клас
Програма за обучение по БЗП за деца в VII клас
Програма за обучение по БЗП за деца в VIII клас
Вътрешни правила за предоставяне на административни услуги
Признаване на училищно обучение, образование и професионална квалификация
Валидиране на компетентности
Издаване на дубликат на документ
Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
Заявление за издаване на академична справка за изучавани предмети, оценки и хорариум от учебни часове
Заявление за издаване на дубликат на документ
Заявление за издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите
Заявление за издаване на удостоверение за завършен клас
Заявление за издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование
Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-2)
Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3)
Заявление за издаване на удостоверение за преместване
Заявление за издаване удостоверение за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

БЮДЖЕТ