ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ СЛЕД 7. КЛАС

1. За обучение в 8. клас кандидатстват деца, завършили седми клас в България или чужбина.

2. ОТВОРЕНИ ВРАТИ: от 15 до 20 януари.

3. СЪБЕСЕДВАНЕ С РЪКОВОДСТВОТО НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ВИЗИЯТА И МИСИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО: онлайн (препоръчително в платформата Zoom) или присъствено, след предварително записан час на телефон 0887409336 или 0888234515.

4. ПОДАВАНЕ НА ОНЛАЙН ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА https://unischool.bg/applicationprocess/ : от 01 февруари.

5. ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСА ЗА ПРОБЕН ДЕН НА ДЕТЕТО В УЧИЛИЩЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ВХОДНИ ТЕСТОВЕ ПО БЕЛ, МАТЕМАТИКА И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: Таксата е в размер на 60 лева и се заплаща по сметката на ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“ в ОББ – BG35UBBS80021061150140. Тази сума се приспада на всички записани деца в училище от първата вноска за обучение.

6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИСЪСТВЕН ДЕН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВХОДНИТЕ ТЕСТОВЕ НА ДЕТЕТО: Училищното ръководство съвместно с училищният психолог определят ден, в който детето да присъства в училище и информират родителя/ настойника.

7. КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ: Класирането на учениците се извършва по низходящ ред, съобразно показаните резултати на входните тестове и становището на психолога на училището от присъствения ден на детето.

8. ЗАПИСВАНЕ: Записването става с подписване на договор за обучение и комплект документи по образец между училището и родителя/ настойника и внесена първа вноска в размер на 10% от годишната такса за обучение. Училището се ангажира да пази място на ученик до 5 работни дни след  успешно приключила процедура за прием (пробен ден и диагностика).

9. ДРУГИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
– Копие на акт за раждане на детето;
– Свидетелство за основно образование;
– Удостоверение за завършен клас;
– Удостоверение за преместване;
– Лична здравна профилактична карта с нанесени ваксини;

УЧИЛИЩЕТО ПРИЕМА ЦЕЛОГОДИШНО УЧЕНИЦИ, ПРИ НАЛИЧИЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА В СЪОТВЕТНАТА ПАРАЛЕЛКА.

ОБУЧЕНИЕ В ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“ отстоява обществена кауза, в чийто център стоят умните, добре образовани и можещи деца– бъдещето на България.

Чрез осигуряване на високо качество на образователния продукт, сме възприели методика на обучение, която акцентира върху мисълта за детето в цялост, като за някой, който се нуждае от грижа и внимание тук и сега. Интересуваме се от цялостния живот на детето, и как въздействието на новите предизвикателства на живота се отразяват на развитието, живота, чувствата и социализацията му.

Помагането като процес в образователната работа стои в ценността на нашата практика, като принципи и изискване към човешкото развитие. Нашият подход е свързан с разбирането за голямата роля, която имат възрастните при отглеждането на децата.

ТАКСИ ЗА 8. – 12. КЛАС

Дължимите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Такси „Обучение“ за една учебна година са описани подробно в чл. 52 от ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА на училището, като сумата по чл. 52, т. 2, е в размер на 6000 лева (шест хиляди лева).

Период от 15.09.2021 г. до 30.06.2022 г.- 6000 лева.

Таксата включва:
– полудневно обучение по държавните образователни стандарти;
– интензивно обучение по китайски език (648 учебни часа в 8. клас);
– обучение по английски език;
– възможност за изучаване на руски, като трети чужд език;
– застраховка;
– медицинско обслужане;
– охрана.

Такса „Храна“- хранене три пъти на ден по меню, изготвено от медицинския специалист на училището – 1100 лв. за учебната година.

Такса „Транспорт” на ученика в рамките на град София през учебната година се заплаща допълнително по избор и е както следева:
– транспорт в едната посока сутрин или вечер – от/до един адрес 1400 лв.;
– транспорт в едната посока сутрин или вечер – от/до повече от един адрес 1600 лв.;
– транспорт в двете посоки сутрин и вечер – от/до един адрес 2400 лв.;
– транспорт в двете посоки сутрин и вечер – от/до повече от един адрес 2600 лв.

Таксата може да се заплаща на 10 равни вноски БЕЗ ОСКЪПЯВАНЕ.

При желание на родителя/ настойника, ученикът може да се храни в училище и да ползва организиран училищен транспорт срещу допълнително заплащане.

НИЕ ДЪРЖИМ НА ТОВА:

Децата да имат възможност да се учат от опита и да правят грешки;

Да ги възпитаваме, че образованието е ценност;

Да им се предоставят възможности за поемане на отговорности за тяхното собствено поведение;

Да се стимулира проявата на чувство за загриженост към другите хора;

Да имат възможности да дават принос към ежедневния живот в училище, семейството или социалната група.

Да повишават личната, социалната и финансовата си независимост;

10 ПРИЧИНИ ДА ЗАПИШЕТЕ ДЕТЕТО СИ В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ:

1. Обучение съгласно Държавните образователни стандарти и учебни програми;
2. Надграждане на знанията и уменията по математика и български език чрез разширяване на учебното съдържание по допълнителни сборници и помагала;
3. Интензивно чуждоезиково обучение с възможност за избор между китайски и руски език с хорариум 10 часа седмично за начален и прогимназиален етап и 18 часа седмично за гимназиален етап;
4. Обучение по английски език, като втори чужд език, още от подготвителна група и 1. клас до 12. клас;
5. Практическо използване на усвоените знания и умения чрез работа по групови проекти;
6. Индивидуално профилиране в зависимост от интересите на ученика чрез включване в различни клубове по интереси- пиано, логически задачи, чужди езици, карате, танци и др.;
7. Развитие на умение за критично мислене като ключова компетентност на нашето съвремие;
8. Развитие на умение за говорене пред аудитория и презентационни умения;
9. Развитие на меки умения- лични навици, език, начин на комуникация, управление на поставени задачи, отношения със съученици, родители и учители;
10. Подбрана и мотивираща учебна среда.