ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС

Уважаеми родители/настойници,

1. Съгласно разпоредбите на ЗПУО и изискванията на ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“, в осми подготвителен клас могат да кандидатстват ученици завършили седми клас в България или чужбина.
2.
Неоходими документи:

– Свидетелство за завършен седми клас или удостоверение за завършен клас от друга държава;
– Документ за удостоверяване на постигнатите резултати по български език и математика от Националното външно оценяване на Министерството на образованието и науката.
– Копие от акта за раждане на детето, заверено с думите „Вярно с оригинала” и подписано от родителя или настойника.
3. Критерии за подбор:
– Представени всички документи по начина описан в точка 2;
– След събеседване с родитя/настойника;
– За осми подготвителен клас се класират ученици с резултати от НВО по БЕЛ и МАТЕМАТИКА, които не са по- ниски от мн. добър 5:00.

ОБУЧЕНИЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНИ ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ

ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“ отстоява обществена кауза, в чийто център стоят умните, добре образовани и можещи деца– бъдещето на България.

Чрез осигуряване на високо качество на образователния продукт, сме възприели методика на обучение, която акцентира върху мисълта за детето в цялост, като за някой, който се нуждае от грижа и внимание тук и сега. Интересуваме се от цялостния живот на детето, и как въздействието на новите предизвикателства на живота се отразяват на развитието, живота, чувствата и социализацията му.

Помагането като процес в образователната работа стои в ценността на нашата практика, като принципи и изискване към човешкото развитие. Нашият подход е свързан с разбирането за голямата роля, която имат възрастните при отглеждането на децата.

ТАКСИ ЗА 8-12 КЛАС

Такса за обучение без включена храна на ученик за учебната 2020/2021 година:

Период от 15.09.2020 г. до 30.06.2021 г.- 7200 лева.

Таксата включва:

– полудневно обучение по държавните образователни стандарти

– допълнителни занимания по математика и български език

– интензивно обучение по чужди езици, съобразно избраната паралелка

– застраховка

– медицинско обслужане

Таксата може да се заплаща на 10 равни вноски БЕЗ ОСКЪПЯВАНЕ.

НИЕ ДЪРЖИМ НА ТОВА:

Децата да имат възможност да се учат от опита и да правят грешки;

Да ги възпитаваме, че образованието е ценност;

Да им се предоставят възможности за поемане на отговорности за тяхното собствено поведение;

Да се стимулира проявата на чувство за загриженост към другите хора;

Да имат възможности да дават принос към ежедневния живот в училище, семейството или социалната група.

Да повишават личната, социалната и финансовата си независимост;

10 ПРИЧИНИ ДА ЗАПИШЕТЕ ДЕТЕТО СИ В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ:

1. Обучение съгласно Държавните образователни стандарти и учебни програми; 2. Надграждане на теоретични знания и умения по математика и български език чрез разширяване на учебното съдържание по допълнителни сборници и помагала; 3. Интензивно чуждоезиково обучение с възможност за избор между китайски и руски език с хорариум 10 часа седмично за начален и прогимназиален етап и 18 часа седмично за гимназиален етап; 4. Обучение по английски език, като втори чужд език, още от подготвителна група и 1. клас до 12. клас; 5. Практическо използване на усвоените знания и умения чрез работа по групови проекти; 6. Индивидуално профилиране в зависимост от интересите на ученика чрез включване в различни клубове по интереси- пиано, логически задачи, чужди езици, оздравителна гимнастика, карате, танци и др.; 7. Развитие на умение за критично мислене като ключова компетентност на нашето съвремие; 8. Развитие на умение за говорене пред аудитория и презентационни умения; 9. Развитие на меки умения- лични навици, език, начин на комуникация, управление на поставени задачи, отношения със съученици, родители и учители; 10. Подбрана и мотивираща учебна среда.