АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

За предучилищна възраст е подбрана система от игрови методи и похвати, чрез които най-малките ученици от ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“ навлизат в света на английския език. Весели истории, забавни герои и запомнящи се песни помагат на децата да усвоят основата на езика, плюс игри и ролеви ситуации, които допринасят за разбирането и обикването му.

Аудио-лингвалните умения (слуховото разбиране и говорене) се развиват първоначално, като употребата на родния език на учениците е сведена до минимум.

При учениците от 1 до 4 клас се използват съвременни учебни системи, които осигуряват качествено усвояване и надграждане на усвоените знания и умения по английски език. На база спираловидният принцип, с помощта на песни, ролеви игри, музика и забавни ситуации учениците учат, развиват и практикуват основните езикови компетенции (говорене, слушане, четене, писане), съобразени с възрастовата им група. Подготвени по този начин,  в края на четвърти клас, изучавайки английски като втори чужд език, учениците ще покриват минимум ниво А1+.

Учениците в 57 клас продължават лингвалното си обучение по съвременни учебни материали, които не само позволяват плавен и гъвкав преход  между отделните образователни и езикови нива, но и разширяват представата им за заобикалящия свят и ги запознават с междукултурните различия. В обучението на учениците по английски език се прилагат разнообразни методико- образователни прийоми, които осигуряват усвояването на нови и трайни знания, както и затвърдяване на вече познати лексикално- граматични конструкции. По време на учебния процес се развиват основните езикови компетенции (говорене, слушане, четене, писане), като се набляга и на книжовно произношение. Обръща се сериозно внимание на преподаването на говоренето, за да могат учениците от  ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“ да си служат с коректни говорими форми. Така проведено, обучението дава възможност учениците в края на 7 клас, изучавайки английски като втори чужд език, да покрият  ниво B1 от Общоевропейската референтна езикова рамка.

Предложеното обучение по английски език в ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“ прилага съвременното виждане за динамичното личностно израстване и развитие, стимулира аналитичния и самостоятелен подход при изучаване на езика, което е гаранция за успех и бъдеща реализация в мултикултурна бизнес среда.

При учениците в гимназиалния етап от 8-12 клас езиковото обучение по Английски език се явява естествено продължение на учебния процес от предходните образователни степени.
Избират се утвърдени международни учебни системи, доказали своята ефективност във времето, които способстват за пълното развитие и гладкото разгръщане на езиковия потенциал на учениците от гимназиалния етап на обучение. Работи се върху надграждане на четирите основни лингвистични  умения, като целта е да се постигне ниво B2 – C1 от Общата европейска референтна езикова рамка, в зависимост от входното езиково ниво на гимназистите, което се установява по индивидуална диагностична методика.
Насърчава се разработването на проекти, включително в дигитален формат, посветени на различни теми, съобразени с възрастовите особености, темите, заложени в учебните системи и помагала, както и в препоръките на МОН за усвояване учебно съдържание по Английски език като втори чужд език.
ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“ се старае да предложи най-доброто от съвременните методики на своите ученици в обучението по Английски език в спокойна атмосфера и приятелска среда, за да бъдат конкурентни, можещи, знаещи и успешни в бъдещите им начинания, независимо от избраната сфера на развитие.

10 ПРИЧИНИ ДА ЗАПИШЕТЕ ДЕТЕТО СИ В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ:

1. Обучение съгласно Държавните образователни стандарти и учебни програми;
2. Надграждане на знанията и уменията по математика и български език чрез разширяване на учебното съдържание по допълнителни сборници и помагала;
3. Интензивно чуждоезиково обучение с възможност за избор между китайски и руски език с хорариум 10 часа седмично за начален и прогимназиален етап и 18 часа седмично за гимназиален етап;
4. Обучение по английски език, като втори чужд език, още от подготвителна група и 1. клас до 12. клас;
5. Практическо използване на усвоените знания и умения чрез работа по групови проекти;
6. Индивидуално профилиране в зависимост от интересите на ученика чрез включване в различни клубове по интереси- пиано, роботика, шах, чужди езици, футбол, приложни изкуства, танци и др.;
7. Развитие на умение за критично мислене като ключова компетентност на нашето съвремие;
8. Развитие на умение за говорене пред аудитория и презентационни умения;
9. Развитие на меки умения- лични навици, език, начин на комуникация, управление на поставени задачи, отношения със съученици, родители и учители;
10. Подбрана и мотивираща учебна среда.