АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

За предучилищна възраст е подбрана система от игрови методи и похвати, чрез които най-малките ученици от ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“ навлизат в света на английския език. Весели истории, забавни герои и запомнящи се песни помагат на децата да усвоят основата на езика, плюс игри и ролеви ситуации, които допринасят за разбирането и обикването му.

     Аудио-лингвалните умения (слуховото разбиране и говорене) се развиват първоначално, като употребата на родния език на учениците е сведена до минимум.

     При учениците от 1 до 4 клас се използват съвременни учебни системи, които осигуряват качествено усвояване и надграждане на усвоените знания и умения по английски език. На база спираловидният принцип, с помощта на песни, ролеви игри, музика и забавни ситуации учениците учат, развиват и практикуват основните езикови компетенции (говорене, слушане, четене, писане), съобразени с възрастовата им група. Подготвени по този начин,  в края на четвърти клас, изучавайки английски като втори чужд език, учениците ще покриват минимум ниво А1+.

    Учениците в 57 клас продължават лингвалното си обучение по съвременни учебни материали, които не само позволяват плавен и гъвкав преход  между отделните образователни и езикови нива, но и разширяват представата им за заобикалящия свят и ги запознават с междукултурните различия. В обучението на учениците по английски език се прилагат разнообразни методико- образователни прийоми, които осигуряват усвояването на нови и трайни знания, както и затвърдяване на вече познати лексикално- граматични конструкции. По време на учебния процес се развиват основните езикови компетенции (говорене, слушане, четене, писане), като се набляга и на книжовно произношение. Обръща се сериозно внимание на преподаването на говоренето, за да могат учениците от  ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“ да си служат с коректни говорими форми. Така проведено, обучението дава възможност учениците в края на 7 клас, изучавайки английски като втори чужд език, да покрият  ниво B1 от Общоевропейската референтна езикова рамка.

     Предложеното обучение по английски език в ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“ прилага съвременното виждане за динамичното личностно израстване и развитие, стимулира аналитичния и самостоятелен подход при изучаване на езика, което е гаранция за успех и бъдеща реализация в мултикултурна бизнес среда.

10 ПРИЧИНИ ДА ЗАПИШЕТЕ ДЕТЕТО СИ В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ:

1. Обучение съгласно Държавните образователни стандарти и учебни програми; 2. Надграждане на теоретични знания и умения по математика и български език чрез разширяване на учебното съдържание по допълнителни сборници и помагала; 3. Интензивно чуждоезиково обучение с възможност за избор между китайски и руски език с хорариум 10 часа седмично за начален и прогимназиален етап и 18 часа седмично за гимназиален етап; 4. Обучение по английски език, като втори чужд език, още от подготвителна група и 1. клас до 12. клас; 5. Практическо използване на усвоените знания и умения чрез работа по групови проекти; 6. Индивидуално профилиране в зависимост от интересите на ученика чрез включване в различни клубове по интереси- пиано, логически задачи, чужди езици, оздравителна гимнастика, карате, танци и др.; 7. Развитие на умение за критично мислене като ключова компетентност на нашето съвремие; 8. Развитие на умение за говорене пред аудитория и презентационни умения; 9. Развитие на меки умения- лични навици, език, начин на комуникация, управление на поставени задачи, отношения със съученици, родители и учители; 10. Подбрана и мотивираща учебна среда.