УЧИТЕЛИ

Ако училището е дом на знанието, учителят е неговия стопанин.

Учителят е централната фигура в образователния процес.

Учителят е човекът, който поема отговорността за интелектуалното и емоционално съзряване на младите хора.

Нашите учители са подбрани внимателно според високи критерии. Те съчетават доказан професионализъм с педагогически опит и личностен ангажимент.

Нашите учители са гаранти за ефективността на водения в Училището учебен процес.

Нашите учители са способни и отговорни педагози, които имат за цел да превърнат овладяването на знанието в емоционално и интелектуално приключение.

ЯРОСЛАВА ПЕКАРЕК
ЯРОСЛАВА ПЕКАРЕКУчител в начален етап и учител по английски език
МИРОСЛАВА ХАВОВА
МИРОСЛАВА ХАВОВАУчител в начален етап и учител по руски език
ЖАНЕТ ТАНЕВА
ЖАНЕТ ТАНЕВАУчител в начален етап
ВЕСЕЛИНА ПРОЙЧЕВА
ВЕСЕЛИНА ПРОЙЧЕВАУчител в начален етап
ХРИСТИНА НЕЙЧЕВА
ХРИСТИНА НЕЙЧЕВАУчител в подготвителна група и начален етап
ИРЕНА ДИМИТРОВА
ИРЕНА ДИМИТРОВАУчител в начален етап
ЖАНЕТА КРЪСТЕВА
ЖАНЕТА КРЪСТЕВАУчител в начален етап
ДОНИКА ГАНЕВА
ДОНИКА ГАНЕВАУчител по китайски език
ВЕСЕЛИН НАЙДЕНОВ
ВЕСЕЛИН НАЙДЕНОВУчител по китайски език
КРИСТИНА РАЙНОВА
КРИСТИНА РАЙНОВАУчител по китайски език
СИЛВИЯ ТОДОРОВА
СИЛВИЯ ТОДОРОВАУчител по китайски език
GAO HAN
GAO HANNative Chinese teacher
НИКОЛЕТА ИВАНЧЕВА
НИКОЛЕТА ИВАНЧЕВАУчител по китайски език
РОСИЦА МАРДОВА
РОСИЦА МАРДОВАУчител по английски език
МАРИЯ КИРКОВА
МАРИЯ КИРКОВАУчител по човекът и природата и биология
ПАВЛИНА НЕДЕВА
ПАВЛИНА НЕДЕВАУчител по математика и физика
МИГЛЕНА ЙОРДАНОВА
МИГЛЕНА ЙОРДАНОВАУчител по български език и литература
ИВАЙЛО ТИХОЛОВ
ИВАЙЛО ТИХОЛОВУчител по история и цивилизации и география и икономика
ПЕПИ ЯЛЪМОВА
ПЕПИ ЯЛЪМОВАУчител по физическо възпитание и спорт и хореограф