УЧИТЕЛИ

ОЛГА ЯЛЪМОВА
ОЛГА ЯЛЪМОВА
Директор на ЧСУ “Евлоги и Христо Георгиеви”

Ако училището е дом на знанието, учителят е неговия стопанин.

Учителят е централната фигура в образователния процес.

Учителят е човекът, който поема отговорността за интелектуалното и емоционално съзряване на младите хора.

Нашите учители са подбрани внимателно според високи критерии. Те съчетават доказан професионализъм с педагогически опит и личностен ангажимент.

Нашите учители са гаранти за ефективността на водения в Училището учебен процес.

Нашите учители са способни и отговорни педагози, които имат за цел да превърнат овладяването на знанието в емоционално и интелектуално приключение.

МАРИЯ КИРКОВА
МАРИЯ КИРКОВАЗам.-директор по учебната дейност и Учител по човекът и природата и биология
ИРЕНА ДИМИТРОВА
ИРЕНА ДИМИТРОВАЗам. директор 1- 4. клас и Учител в начален етап
РАЛИЦА ЛАЛОВА
РАЛИЦА ЛАЛОВАСътрудник на директора/ Училищен психолог
НЕЛИ НАНОВА
НЕЛИ НАНОВАДиректор международно сътрудничество
ВАНЕСА ГАЙДАРСКА
ВАНЕСА ГАЙДАРСКАТехнически секретар
РОСИЦА НЕЦОВА
РОСИЦА НЕЦОВАЗам.-директор 8-12. клас и Учител по история и география
РОСИЦА ПОЛЕГАНОВА
РОСИЦА ПОЛЕГАНОВАУчител по български език и литература
МИГЛЕНА ЙОРДАНОВА
МИГЛЕНА ЙОРДАНОВАУчител по български език и литература
КРИСТИНА РАЙНОВА
КРИСТИНА РАЙНОВАУчител по китайски език
СИЛВИЯ ТОДОРОВА
СИЛВИЯ ТОДОРОВАУчител по китайски език
НИКОЛЕТА ИВАНЧЕВА
НИКОЛЕТА ИВАНЧЕВАУчител по китайски език
ВИКТОРИЯ КИТОВА
ВИКТОРИЯ КИТОВАУчител по китайски език
ВЕСЕЛИН НАЙДЕНОВ
ВЕСЕЛИН НАЙДЕНОВУчител по китайски език
ДОНИКА ГАНЕВА
ДОНИКА ГАНЕВАУчител по китайски език
ПРЕСЛАВА ПАВЛОВА
ПРЕСЛАВА ПАВЛОВАУчител по китайски език
ИВАН ИВАНОВ
ИВАН ИВАНОВУчител по китайски и английски език
РОСИЦА МАРДОВА
РОСИЦА МАРДОВАУчител по английски език
ЯРОСЛАВА ПЕКАРЕК
ЯРОСЛАВА ПЕКАРЕКУчител в начален етап и учител по английски език
ЙОАНА КРУМОВА
ЙОАНА КРУМОВАУчител в подготвителна група
СВЕТЛА СТОЙЧЕВА
СВЕТЛА СТОЙЧЕВАУчител в начален етап
АЛБЕНА ЗАРЧЕВА
АЛБЕНА ЗАРЧЕВАУчител в начален етап
МАРИЯ ЧАНКОВА
МАРИЯ ЧАНКОВАУчител в начален етап
ДАНИЕЛА ПАНЧОВА
ДАНИЕЛА ПАНЧОВАУчител в начален етап
ЖАНЕТ ТАНЕВА
ЖАНЕТ ТАНЕВАУчител в начален етап
ЖАНЕТА КРЪСТЕВА
ЖАНЕТА КРЪСТЕВАУчител в начален етап
ПАВЛИНА НЕДЕВА
ПАВЛИНА НЕДЕВАУчител по математика и физика
ИВЕЛИНА БОРИСОВА
ИВЕЛИНА БОРИСОВАУчител по математика и информационни технологии
ПЕПИ ЯЛЪМОВА
ПЕПИ ЯЛЪМОВАУчител по физическо възпитание и спорт и хореограф
АНАТОЛИЙ ЦВЕТАНОВ
АНАТОЛИЙ ЦВЕТАНОВУчител по физическо възпитание и спорт
ВИОЛЕТА ПЕЙЧЕВА
ВИОЛЕТА ПЕЙЧЕВАВъзпитател
МАГДАЛЕНА ЯНКОВА
МАГДАЛЕНА ЯНКОВАВъзпитател
МАРИЯ ГЕНОВА
МАРИЯ ГЕНОВАВъзпитател