УЧИТЕЛИ

ОЛГА ЯЛЪМОВА
ОЛГА ЯЛЪМОВА
Директор на ЧСУ “Евлоги и Христо Георгиеви”

Ако училището е дом на знанието, учителят е неговия стопанин.

Учителят е централната фигура в образователния процес.

Учителят е човекът, който поема отговорността за интелектуалното и емоционално съзряване на младите хора.

Нашите учители са подбрани внимателно според високи критерии. Те съчетават доказан професионализъм с педагогически опит и личностен ангажимент.

Нашите учители са гаранти за ефективността на водения в Училището учебен процес.

Нашите учители са способни и отговорни педагози, които имат за цел да превърнат овладяването на знанието в емоционално и интелектуално приключение.

МАРИЯ КИРКОВА
МАРИЯ КИРКОВАЗаместник директор по учебната дейност и Учител по човекът и природата и биология
ИРЕНА ДИМИТРОВА
ИРЕНА ДИМИТРОВАПедагогически съветник, Зам. директор по АСД и Учител в начален етап
РАЛИЦА ЛАЛОВА
РАЛИЦА ЛАЛОВАТехнически сътрудник- психолог
КРИСТИНА РАЙНОВА
КРИСТИНА РАЙНОВАУчител по китайски език
СИЛВИЯ ТОДОРОВА
СИЛВИЯ ТОДОРОВАУчител по китайски език
НИКОЛЕТА ИВАНЧЕВА
НИКОЛЕТА ИВАНЧЕВАУчител по китайски език
ВИКТОРИЯ КИТОВА
ВИКТОРИЯ КИТОВАУчител по китайски език
GAO
GAO Native Chinese teacher
ВЕСЕЛИН НАЙДЕНОВ
ВЕСЕЛИН НАЙДЕНОВУчител по китайски език
ДОНИКА ГАНЕВА
ДОНИКА ГАНЕВАУчител по китайски език
ЯРОСЛАВА ПЕКАРЕК
ЯРОСЛАВА ПЕКАРЕКУчител в начален етап и учител по английски език
МИРОСЛАВА ХАВОВА
МИРОСЛАВА ХАВОВАУчител в начален етап и учител по руски език
РОСИЦА МАРДОВА
РОСИЦА МАРДОВАУчител по английски език
ЙОАНА КРУМОВА
ЙОАНА КРУМОВАУчител в подготвителна група
ХРИСТИНА НЕЙЧЕВА
ХРИСТИНА НЕЙЧЕВАУчител в подготвителна група и начален етап
ЖАНЕТ ТАНЕВА
ЖАНЕТ ТАНЕВАУчител в начален етап
ВЕСЕЛИНА ПРОЙЧЕВА
ВЕСЕЛИНА ПРОЙЧЕВАУчител в начален етап
ЖАНЕТА КРЪСТЕВА
ЖАНЕТА КРЪСТЕВАУчител в начален етап
МИГЛЕНА ЙОРДАНОВА
МИГЛЕНА ЙОРДАНОВАУчител по български език и литература
ПАВЛИНА НЕДЕВА
ПАВЛИНА НЕДЕВАУчител по математика и физика
ИВАЙЛО ТИХОЛОВ
ИВАЙЛО ТИХОЛОВУчител по история и цивилизации и география и икономика
ПЕПИ ЯЛЪМОВА
ПЕПИ ЯЛЪМОВАУчител по физическо възпитание и спорт и хореограф
ВАНЕСА ГАЙДАРСКА
ВАНЕСА ГАЙДАРСКАВъзпитател