ПРИЕМ В ПРЕДУЧИЛИЩНИ ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ

1. За обучение в предучилищна подготвителна група кандидатстват деца на 4-5 или 5-6 години след провеждане на събеседване с родителя/настойника и диагностика на знанията и уменията на детето.
2. Денят и времето за провеждане на диагностиката се съгласуват индивидуално с родителите/настойниците.
3. Необходими документи за прием:
– Заявление за записване от родителя или настойника;
– Удостоверение за завършена група в детска градина или друго учебно заведение;
– Копие от акта за раждане на детето, заверено с думите „Вярно с оригинала” и подписано от родителя или настойника.

4. Критерии за подбор:
– Представени документи по начина описан в точка 3;
– Събеседване с родителя/настойника;
– Резултат от диагностиката на детето.

Завършилите предучилищна група в нашето училище се записват с предимство в 1-ви клас!

ОБУЧЕНИЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНИ ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ

ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“ отстоява обществена кауза, в чийто център стоят умните, добре образовани и можещи деца– бъдещето на България.

Чрез осигуряване на високо качество на образователния продукт, сме възприели методика на обучение, която акцентира върху мисълта за детето в цялост, като за някой, който се нуждае от грижа и внимание тук и сега. Интересуваме се от цялостния живот на детето, и как въздействието на новите предизвикателства на живота се отразяват на развитието, живота, чувствата и социализацията му.

Помагането като процес в образователната работа стои в ценността на нашата практика, като принципи и изискване към човешкото развитие. Нашият подход е свързан с разбирането за голямата роля, която имат възрастните при отглеждането на децата.

ТАКСИ ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

Такса за обучение с включена храна на ученик за учебната 2020/2021 година:

Период от 15.09.2020 г. до 30.06.2021 г.- 8000 лева.

Таксата включва:

– целодневно обучение по държавните образователни стандарти

– самоподготовка и допълнителни занимания по математика и български език по сборници

– интензивно обучение по чужди езици, съобразно избраната паралелка

– храна три пъти на ден

– застраховка

– медицинско обслужане

 

Такса за обучение с включена храна и транспорт на ученик в рамките на град София за учебната 2020/2021 година:

– с включен транспорт в едната посока сутрин или вечер – от/до един адрес 9400 лв.;
– с включен транспорт в едната посока сутрин или вечер – от/до повече от един адрес 9600 лв.;

– с включен транспорт в двете посоки сутрин и вечер – от/до един адрес 10400 лв.;

– с включен транспорт в двете посоки сутрин и вечер – от/до повече от един адрес 10600 лв.

Таксата може да се заплаща на 10 равни вноски БЕЗ ОСКЪПЯВАНЕ.

Отстъпки:
– 15% отстъпка за втори и трети ученик от едно семейство;
Всички допълнителни, извънкласни занимания, бели и зелени училища, лагери и други се заплащат допълнително, съобразно желанието на родителите и децата.

НИЕ ДЪРЖИМ НА ТОВА:

Децата да имат възможност да се учат от опита и да правят грешки;

Да ги възпитаваме, че образованието е ценност;

Да им се предоставят възможности за поемане на отговорности за тяхното собствено поведение;

Да се стимулира проявата на чувство за загриженост към другите хора;

Да имат възможности да дават принос към ежедневния живот в училище, семейството или социалната група.

Да повишават личната, социалната и финансовата си независимост;

10 ПРИЧИНИ ДА ЗАПИШЕТЕ ДЕТЕТО СИ В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ:

1. Обучение съгласно Държавните образователни стандарти и учебни програми; 2. Надграждане на теоретични знания и умения по математика и български език чрез разширяване на учебното съдържание по допълнителни сборници и помагала; 3. Интензивно чуждоезиково обучение с възможност за избор между китайски и руски език с хорариум 10 часа седмично за начален и прогимназиален етап и 18 часа седмично за гимназиален етап; 4. Обучение по английски език, като втори чужд език, още от подготвителна група и 1. клас до 12. клас; 5. Практическо използване на усвоените знания и умения чрез работа по групови проекти; 6. Индивидуално профилиране в зависимост от интересите на ученика чрез включване в различни клубове по интереси- пиано, логически задачи, чужди езици, оздравителна гимнастика, карате, танци и др.; 7. Развитие на умение за критично мислене като ключова компетентност на нашето съвремие; 8. Развитие на умение за говорене пред аудитория и презентационни умения; 9. Развитие на меки умения- лични навици, език, начин на комуникация, управление на поставени задачи, отношения със съученици, родители и учители; 10. Подбрана и мотивираща учебна среда.