ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

1. За обучение в задължително предучилищно образование кандидатстват деца на 5 или 6 навършени години за съответната учебна година.

2. ОТВОРЕНИ ВРАТИ: от 15 януари.

3. СЪБЕСЕДВАНЕ С РЪКОВОДСТВОТО НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ВИЗИЯТА И МИСИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО: онлайн (препоръчително в платформата Zoom) или присъствено, след предварително записан час на телефон 0897602002.

4. ПОДАВАНЕ НА ОНЛАЙН ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА https://unischool.bg/applicationprocess/.

5. ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСА ЗА ПРОБЕН ДЕН В УЧИЛИЩЕ И ДИАГНОСТИКА НА ДЕТЕТО: Таксата е в размер на 80 лева и се заплаща по сметката на ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“ в ОББ – BG35UBBS80021061150140. 

6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИСЪСТВЕН ДЕН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИАГНОСТИКА НА ДЕТЕТО: Училищното ръководство съвместно с училищният психолог определят ден, в който детето да присъства в училище и информират родителя/ настойника.

7. КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ: Класирането на учениците се извършва по низходящ ред, съобразно показаните резултати на диагностиката и становището на психолога на училището от присъствения ден на детето.

8. ЗАПИСВАНЕ: Записването става с подписване на договор за обучение и комплект документи по образец между училището и родителя/ настойника и внесена първа вноска в размер на 20% от годишната такса за обучение. Училището се ангажира да пази място на ученик до 5 работни дни след  успешно приключила процедура за прием (пробен ден и диагностика).

9. ДРУГИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
– Копие на акт за раждане на детето;
– Удостоверение за завършена група;
– Лична здравна профилактична карта с нанесени ваксини.

УЧИЛИЩЕТО ПРИЕМА ЦЕЛОГОДИШНО УЧЕНИЦИ, ПРИ НАЛИЧИЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА В СЪОТВЕТНАТА ГРУПА.

Завършилите задължително предучилищно образование в нашето училище деца се записват с предимство в 1. клас!

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“ отстоява обществена кауза, в чийто център стоят умните, добре образовани и можещи деца– бъдещето на България.

Чрез осигуряване на високо качество на образователния продукт, сме възприели методика на обучение, която акцентира върху мисълта за детето в цялост, като за някой, който се нуждае от грижа и внимание тук и сега. Интересуваме се от цялостния живот на детето, и как въздействието на новите предизвикателства на живота се отразяват на развитието, живота, чувствата и социализацията му.

Помагането като процес в образователната работа стои в ценността на нашата практика, като принципи и изискване към човешкото развитие. Нашият подход е свързан с разбирането за голямата роля, която имат възрастните при отглеждането на децата.

ТАКСИ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Период от 15.09.2023 г. до 30.06.2024 г.

Дължимите, от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Такси „Обучение“ за една учебна година са описани подробно в чл. 52 от ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА на училището, като:

1. Сумата по чл. 52, т. 1 за календарна година. В случай, че ученикът получава държавно финансиране тази такса не се дължи.
2. Сумата по чл. 52, т. 2, е в размер на 7000 лева (седем хиляди лева)

Такси “Обучение“ включват:
– целодневно обучение по държавните образователни стандарти;
– самоподготовка в училище и допълнителни занимания по математика и български език по сборници, надграждащи учебното съдържание;
– интензивно обучение по чужди езици (китайски или руски), съобразно избраната паралелка;
– обучение по английски език;
– занимания по спорт с квалифициран учител по спортна подготовка;
– храна три пъти на ден;
– застраховка;
– медицинско обслужане;
– психолог;
– охрана.

Такса „Учебници и учебни консумативи по чужди езици“ (задължителна): 150 лв. за учебната година

Такса „Транспорт” (по избор):
Такса „Транспорт“ на ученика в рамките на град София през учебната година се заплаща допълнително към учебната такса и е както следва:

– транспорт в едната посока сутрин или вечер – от/до един адрес 1625 лв.;
– транспорт в едната посока сутрин или вечер – от/до повече от един адрес 1860 лв.;
– транспорт в двете посоки сутрин и вечер – от/до един адрес 2785 лв.;
– транспорт в двете посоки сутрин и вечер – от/до повече от един адрес 3020 лв.
* С предимство се записват деца, които заявяват транспорт в две посоки.

Таксата може да се заплаща на 10 равни вноски БЕЗ ОСКЪПЯВАНЕ.

Отстъпки:
– 15% отстъпка за втори и трети ученик от едно семейство.
Всички допълнителни, извънкласни занимания, бели и зелени училища, лагери и други се заплащат допълнително, съобразно желанието на родителите и децата.

НИЕ ДЪРЖИМ НА ТОВА:

Децата да имат възможност да се учат от опита и да правят грешки;

Да ги възпитаваме, че образованието е ценност;

Да им се предоставят възможности за поемане на отговорности за тяхното собствено поведение;

Да се стимулира проявата на чувство за загриженост към другите хора;

Да имат възможности да дават принос към ежедневния живот в училище, семейството или социалната група.

Да повишават личната, социалната и финансовата си независимост;

10 ПРИЧИНИ ДА ЗАПИШЕТЕ ДЕТЕТО СИ В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ:

1. Обучение съгласно Държавните образователни стандарти и учебни програми;
2. Надграждане на знанията и уменията по математика и български език чрез разширяване на учебното съдържание по допълнителни сборници и помагала;
3. Интензивно чуждоезиково обучение с възможност за избор между китайски и руски език с хорариум 10 часа седмично за начален и прогимназиален етап и 18 часа седмично за гимназиален етап;
4. Обучение по английски език, като втори чужд език, още от подготвителна група и 1. клас до 12. клас;
5. Практическо използване на усвоените знания и умения чрез работа по групови проекти;
6. Индивидуално профилиране в зависимост от интересите на ученика чрез включване в различни клубове по интереси- пиано, роботика, шах, чужди езици, футбол, приложни изкуства, танци и др.;
7. Развитие на умение за критично мислене като ключова компетентност на нашето съвремие;
8. Развитие на умение за говорене пред аудитория и презентационни умения;
9. Развитие на меки умения- лични навици, език, начин на комуникация, управление на поставени задачи, отношения със съученици, родители и учители;
10. Подбрана и мотивираща учебна среда.