ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

1. За обучение в задължително предучилищно образование кандидатстват деца на 5 или 6 навършени години за съответната учебна година.

2. ОТВОРЕНИ ВРАТИ: от 15 януари.

3. ПОДАВАНЕ НА ОНЛАЙН ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА: https://unischool.bg/applicationprocess/. 

4. СЪБЕСЕДВАНЕ С РЪКОВОДСТВОТО НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ВИЗИЯТА И МИСИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО: след предварително записан час на телефон 0897602002.

5. ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСА ЗА ПРОБЕН ДЕН В УЧИЛИЩЕ И ДИАГНОСТИКА НА ДЕТЕТО: Таксата е в размер на 80 лева и се заплаща по сметката на ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“ в ОББ – BG35UBBS80021061150140. 

6. ПРИСЪСТВЕН ДЕН НА ДЕТЕТО В УЧИЛИЩЕ, В КОЙТО СЕ  ПРОВЕЖДА ДИАГНОСТИКА.

7. КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ: Класирането на учениците се извършва по низходящ ред, съобразно показаните резултати на диагностиката и становището на психолога на училището от присъствения ден на детето.

8. ЗАПИСВАНЕ: Записването става с подписване на договор за обучение и комплект документи по образец между училището и родителя/ настойника и внесена първа вноска в размер на 20% от годишната такса за обучение. Училището се ангажира да пази място на ученик до 5 работни дни след  успешно приключила процедура за прием (пробен ден и диагностика).

9. ДРУГИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
– Копие на акт за раждане на детето;
– Удостоверение за завършена група;
– Лична здравна профилактична карта с нанесени ваксини.

УЧИЛИЩЕТО ПРИЕМА ЦЕЛОГОДИШНО УЧЕНИЦИ, ПРИ НАЛИЧИЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА В СЪОТВЕТНАТА ГРУПА.

Завършилите задължително предучилищно образование в нашето училище деца се записват с предимство в 1. клас!

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“ отстоява обществена кауза, в чийто център стоят умните, добре образовани и можещи деца– бъдещето на България.

Чрез осигуряване на високо качество на образователния продукт, сме възприели методика на обучение, която акцентира върху мисълта за детето в цялост, като за някой, който се нуждае от грижа и внимание тук и сега. Интересуваме се от цялостния живот на детето, и как въздействието на новите предизвикателства на живота се отразяват на развитието, живота, чувствата и социализацията му.

Помагането като процес в образователната работа стои в ценността на нашата практика, като принципи и изискване към човешкото развитие. Нашият подход е свързан с разбирането за голямата роля, която имат възрастните при отглеждането на децата.

ТАКСИ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Период от 15.09.2024 г. до 30.06.2025 г.

Дължимите, от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Такси „Обучение“ за една учебна година са описани подробно в чл. 52 от ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА на училището, като:

1. Сумата по чл. 52, т. 1 за календарна година. В случай, че ученикът получава държавно финансиране тази такса не се дължи.
2. Сумата по чл. 52, т. 2, е в размер на 8000 лева (осем хиляди лева)

Такси “Обучение“ включват:
– целодневно обучение по държавните образователни стандарти;
– самоподготовка в училище и допълнителни занимания по математика и български език по сборници, надграждащи учебното съдържание;
– интензивно обучение по китайски език;
– обучение по английски като втори чужд език;
– занимания по спорт с квалифициран учител по спортна подготовка;
– храна три пъти на ден;
– застраховка;
– медицинско обслужане;
– психолог;
– охрана.

Таксата за обучение се заплаща както следва:

Първа вноска- 30 % при подписване на договора за обучение;
Втора вноска- 20 % до 01.09.24 г.+ сумата по чл. 52, т. 1 за календарната година в случай, че ученикът не получава държавно финансиране;
Трета вноска- 50% до 05.02.25 г.

Отстъпки:

– 15% отстъпка за втори и трети ученик от едно семейство.
Всички допълнителни извънкласни занимания, бели и зелени училища, лагери и други се заплащат допълнително, съобразно желанието на родителите и децата.

Такса „Учебници и учебни консумативи по чужди езици“ (задължителна): 250 лв. за учебната година
Заплаща се до 01.09.24 г.

Такса „Транспорт“ (по избор) на ученика в рамките на град София през учебната година се заплаща допълнително към учебната такса:


– транспорт в една посока сутрин или вечер от/до адрес–2000 лв.;
– транспорт в две посоки сутрин и вечер от/до адрес– 3300 лв.

Заплаща се както следва:
Първа вноска- до 01.09.24 г.
Втора вноска- до 05.02.25 г.

* С предимство се записват деца, които заявяват транспорт в две посоки.

НИЕ ДЪРЖИМ НА ТОВА:

Децата да имат възможност да се учат от опита и да правят грешки;

Да ги възпитаваме, че образованието е ценност;

Да им се предоставят възможности за поемане на отговорности за тяхното собствено поведение;

Да се стимулира проявата на чувство за загриженост към другите хора;

Да имат възможности да дават принос към ежедневния живот в училище, семейството или социалната група.

Да повишават личната, социалната и финансовата си независимост;

10 ПРИЧИНИ ДА ЗАПИШЕТЕ ДЕТЕТО СИ В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ:

1. Обучение съгласно Държавните образователни стандарти и учебни програми;
2. Надграждане на знанията и уменията по математика и български език чрез разширяване на учебното съдържание по допълнителни сборници и помагала;
3. Интензивно чуждоезиково обучение с възможност за избор между китайски и руски език с хорариум 10 часа седмично за начален и прогимназиален етап и 18 часа седмично за гимназиален етап;
4. Обучение по английски език, като втори чужд език, още от подготвителна група и 1. клас до 12. клас;
5. Практическо използване на усвоените знания и умения чрез работа по групови проекти;
6. Индивидуално профилиране в зависимост от интересите на ученика чрез включване в различни клубове по интереси- пиано, роботика, шах, чужди езици, футбол, приложни изкуства, танци и др.;
7. Развитие на умение за критично мислене като ключова компетентност на нашето съвремие;
8. Развитие на умение за говорене пред аудитория и презентационни умения;
9. Развитие на меки умения- лични навици, език, начин на комуникация, управление на поставени задачи, отношения със съученици, родители и учители;
10. Подбрана и мотивираща учебна среда.