КИТАЙСКИ ЕЗИК

ЗАЩО КИТАЙСКИ ЕЗИК?

Всяка година интересът към китайския език у нас се повишава. Ето защо, адекватно на търсенията на пазара и на обществената необходимост, нашето училище е поело мисията да изгради добър екип и координация с центрове, университети и институти за най-доброто предоставяне на възможността за изучаване на китайски език в България. Това е цел, която не просто се стремим да реализираме, а е лична мисия на всеки един преподавател от екипа на училището.

УЧИЛИЩЕ С КИТАЙСКИ?

Изборът на училище е важен и вълнуващ етап, както за детето, така и за родителите. При нас ще се уверите, че именно училище с китайски език е правилният избор. Позволете на детето си да се потопи в нови приказни светове и да разшири кръгозора си с магията на китайския език и култура.

Представяме Ви първото частно средно училище със засилено изучаване на китайски език в България – „Евлоги и Христо Георгиеви”, гр.София.

Предлагаме интензивно изучаване на китайски език в следните възрастови групи:

– предучилищна група (4-6 годишни деца)

– начален етап (1-4 клас)

– прогимназиален етап (5-7 клас)

– гимназиален етап (8-12 клас)

Учениците се разпределят в групи според нивото на владеене на езика. Новите ученици започват от нулево ниво.

МЕТОДИКА НА ПРЕПОДАВАНЕ

Училището работи изцяло с интерактивни методи на преподаване, включващи интерактивни учебници, дъски, речници, игри, интерактивни карти и др. Екипът ни се състои от български преподаватели, завършили китайска филология, и високо квалифициран китайски преподавател, изпратен от Институт „Конфуций”. За нас е важно всяко едно от езиковите равнища да бъде усъвършенствано до най-високо ниво. Обръщаме специално внимание на отделните езикови компоненти като фонетика, йероглифика, лексика и граматика. При преподаването се комбинират различни системи, с цел да се усвои всеки един от отделните елементи и да се достигне пълна езикова компетентност. Към това добавяме и изучаването на китайската култура, което е неизменна част от преподаването на езика.

  1. Методика на преподаване на равнище фонетика

Китайският език е тонален език, което означава, че всяка сричка се произнася с определена интонация. Правилното произнасяне на тази интонация (тон) е от изключителна важност, тъй като тя има смислоразличителна функция. По тази причина в първия етап от изучаването на китайски език е предвиден т.нар. Уводен фонетичен курс, в който учениците се запознават с особеностите на китайския език от фонетична гледна точка. С помощта на фонетични упражнения се развива техния слух и усет към тоналната страна на езика. Един от най-важните методи, които практикуваме при преподаването на фонетика, е повторението и имитирането. Това става както чрез носител на езика – китайски преподавател, така и посредством аудио записи, песни и други интерактивни методи на преподаване.

  1. Методика на преподаване на равнище лексика

2.1. Контекстуален метод – новата дума се разглежда в текст, обяснява се чрез примери, учениците също сами съставят примери;

2.2. Сравнителен метод – прави се сравнение с думи, близки по смисъл, или антоними;

2.3. Асоциативен метод – използва се вече изучена дума и чрез нея, посредством метод на асоциация, се въвежда нова дума (асоциативна реакция).

  1. Методика на преподаване на равнище йероглифика

Китайската писменост си служи с китайски йероглифи. Във връзка с това, при изучаването на китайски език следва да се обърне специално внимание на йероглификата. Йероглифите представляват комбинации от определен набор графични елементи (т. нар. черти). При комбинирането на отделни черти се образуват значими единици (графеми), които се употребяват както като отделен прост йероглиф, така и като част от сложни йероглифи. Графемите и тяхното усвояване помага на учениците да разберат структурата на йероглифа, а също и по-бързо да запомнят неговото изписване. Най-често йероглификата се превръща в най-интересната част за изучаващите китайски език.

  1. Методика на преподаване на равнище граматика

Преподаването на граматика заема централно място при изучаването на чужди езици. Граматичните правила се преподават на родния език. Правят се множество препратки и паралели с граматиката в българския език, с цел по-лесното усвояване на граматичните правила в китайския език. Нашите учители преподават граматиката ясно, достъпно и компетентно. В практиката на преподаване се набляга на комбинирането на различни видове упражнения от различни помагала, тъй като за нас е изключително важно учениците да формират солидна граматична основа, върху която да стъпят при по-нататъшното им развитие с езика.

10 ПРИЧИНИ ДА ЗАПИШЕТЕ ДЕТЕТО СИ В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ:

1. Обучение съгласно Държавните образователни стандарти и учебни програми;
2. Надграждане на знанията и уменията по математика и български език чрез разширяване на учебното съдържание по допълнителни сборници и помагала;
3. Интензивно чуждоезиково обучение с възможност за избор между китайски и руски език с хорариум 10 часа седмично за начален и прогимназиален етап и 18 часа седмично за гимназиален етап;
4. Обучение по английски език, като втори чужд език, още от подготвителна група и 1. клас до 12. клас;
5. Практическо използване на усвоените знания и умения чрез работа по групови проекти;
6. Индивидуално профилиране в зависимост от интересите на ученика чрез включване в различни клубове по интереси- пиано, роботика, шах, чужди езици, футбол, приложни изкуства, танци и др.;
7. Развитие на умение за критично мислене като ключова компетентност на нашето съвремие;
8. Развитие на умение за говорене пред аудитория и презентационни умения;
9. Развитие на меки умения- лични навици, език, начин на комуникация, управление на поставени задачи, отношения със съученици, родители и учители;
10. Подбрана и мотивираща учебна среда.