КИТАЙСКИ ЕЗИК

ЗАЩО КИТАЙСКИ ЕЗИК?

Всяка година интересът към китайския език у нас се повишава. Ето защо, адекватно на търсенията на пазара и на обществената необходимост, нашето училище е поело мисията да изгради добър екип и координация с центрове, университети и институти за най-доброто предоставяне на възможността за изучаване на китайски език  в България – цел, която не просто се стремим да реализираме, а е лична мисия на всеки един от екипа на училището.

УЧИЛИЩЕ С КИТАЙСКИ?

Изборът на училище с китайски език е трудна задача, защото предлагането е малко, а с качеството не бива да се прави компромис и ние няма да го направим.
Представяме Ви първото частно средно училище със засилено изучаване на китайски език в България – „Евлоги и Христо Георгиеви”, гр.София.
При нас ще намерите интензивно изучаване на китайски език от:
– предучилищна група (5- 6 годишни)

– начален етап (1-4 клас)

– прогимназиален етап (5-7 клас)

– гимназиален етап (8-12 клас)

Учениците се разпределят в групи според нивото на владеене на езика. Новите ученици започват от нулево ниво.

МЕТОДИКА НА ПРЕПОДАВАНЕ

Училището работи изцяло с интерактивни методи на преподаване, включващи интерактивни учебници, дъски, речници. Екипът ни се състои от български преподаватели – китаисти и високо квалифициран китайски преподавател, предоставен от Институт „Конфуций”. За нас е важно всяко едно от езиковите равнища да бъде усъвършенствано максимално. Обръщаме високо внимание на езиковите компоненти откъм фонетика, йероглифика, лексика и граматика. При преподаването се комбинират различни системи, за да може да се усвои максимално всеки един от отделните дялове, изграждащи пълната езикова компетентност. Изучаването на китайската култура е неизменна част от преподаването на езика.

1. Методика на преподаване на равнище фонетика:
В началото на изучаване на китайски език е важно да се предприеме първата крачка- фонетиката. Китайският език е фонетичен. Преди всичко, в китайския език съществуват тонове, които носят смислоразличителна функция. За учениците е много необичайно това, че основната фонематична единица в китайския език е сричката, а не звука. Преодоляването на тази трудност правим чрез специален уводен фонетичен курс в рамките на не повече от 60 уч.часа. Набляга се на фонетичните упражнения, за да се развие у учениците фонематичен слух. Един от най-важните методи, които практикуваме при преподаването на фонетика е имитирането. То става чрез носител на езика– китайския преподавател.
2. Методика на преподаване на равнище лексика:
2.1.Употребява се контекстуален метод– новата дума бива поставяна в езиков контекст, обяснена чрез изречение, реч и съответния  културен бекграунд;
2.2.Сравнителен метод– прави се сравнение с думи близки по смисъл или антоними;
2.3.Асоциативен метод– използва се вече научена дума и чрез нея посредством асоциацията се въвежда новата. Говорим за един вид асоциативна реакция.
3. Методика на преподаване на равнище йероглифика:
Китайската писменост се отличава от европейската, чрез сложната система на йероглифите. Във връзка с това, при изучаването на китайски език трябва да се обърне голямо внимание на йероглификата. Йероглифите, въпреки своето многообразие представляват комбинации от определен набор графични елементи– чертици. Чрез тяхното изписване в определена последователност, се образуват значими единици– графеми, които се употребяват, както като отделен прост йероглиф, така и като част от сложни йероглифи. Графемите и тяхното усвояване помага на учениците  да разберат структурата на йероглифа, а също и по-бързо да запомнят неговото изписване. При това познаването на графемите помага бързо да се намират йероглифите в речниците, тъй като йероглифите в по-голямата част от китайските речници, са разположени по ключовата система.
Голяма част от хората смятат, че йероглифите са най-голямата трудност при изучаването на китайския език– да така е, но с обща работа и усилия йероглификата се превръща в най- интересната част за учащите китайски език.
4. Методика на преподаване на равнище граматика:
Преподаването на граматика заема централно място при изучаването на чужди езици.
Обяснението на граматичните правила се прави чрез родния език. Три основни насоки се следват при работа с учащите: граматиката трябва да бъде обяснявана и преподавана:
– Кратко
– Достъпно
– Компетентно
Обяснението при усвояване на граматичните знания трябва да е лишено от много и сложна терминология, за да е  разбираемо. В практиката на преподаване се използват много упражнения: механични; смислови и комуникативни.

10 ПРИЧИНИ ДА ЗАПИШЕТЕ ДЕТЕТО СИ В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ:

1. Обучение съгласно Държавните образователни стандарти и учебни програми;
2. Надграждане на знанията и уменията по математика и български език чрез разширяване на учебното съдържание по допълнителни сборници и помагала;
3. Интензивно чуждоезиково обучение с възможност за избор между китайски и руски език с хорариум 10 часа седмично за начален и прогимназиален етап и 18 часа седмично за гимназиален етап;
4. Обучение по английски език, като втори чужд език, още от подготвителна група и 1. клас до 12. клас;
5. Практическо използване на усвоените знания и умения чрез работа по групови проекти;
6. Индивидуално профилиране в зависимост от интересите на ученика чрез включване в различни клубове по интереси- пиано, логически задачи, чужди езици, карате, танци и др.;
7. Развитие на умение за критично мислене като ключова компетентност на нашето съвремие;
8. Развитие на умение за говорене пред аудитория и презентационни умения;
9. Развитие на меки умения- лични навици, език, начин на комуникация, управление на поставени задачи, отношения със съученици, родители и учители;
10. Подбрана и мотивираща учебна среда.