ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

При нас ще намерите интензивно изучаване на чужди езици от:
– предучилищна група
– първи клас
– осми (подготвителен клас)

този текст е примерен

МЕТОДИКА НА ПРЕПОДАВАНЕ

Училището работи изцяло с интерактивни методи на преподаване, включващи интерактивни учебници, дъски, речници. Екипът ни се състои от български преподаватели – китаисти и високо квалифициран китайски преподавател, предоставен от Институт „Конфуций”. За нас е важно всяко едно от езиковите равнища да бъде усъвършенствано максимално. Обръщаме високо внимание на езиковите компоненти откъм фонетика, йероглифика, лексика и граматика. При преподаването се комбинират различни системи, за да може да се усвои максимално всеки един от отделните дялове, изграждащи пълната езикова компетентност. Изучаването на китайската култура е неизменна част от преподаването на езика.

този текст е примерен

10 ПРИЧИНИ ДА ЗАПИШЕТЕ ДЕТЕТО СИ В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ:

1. Обучение съгласно Държавните образователни стандарти и учебни програми;
2. Надграждане на знанията и уменията по математика и български език чрез разширяване на учебното съдържание по допълнителни сборници и помагала;
3. Интензивно чуждоезиково обучение с възможност за избор между китайски и руски език с хорариум 10 часа седмично за начален и прогимназиален етап и 18 часа седмично за гимназиален етап;
4. Обучение по английски език, като втори чужд език, още от подготвителна група и 1. клас до 12. клас;
5. Практическо използване на усвоените знания и умения чрез работа по групови проекти;
6. Индивидуално профилиране в зависимост от интересите на ученика чрез включване в различни клубове по интереси- пиано, роботика, шах, чужди езици, футбол, приложни изкуства, танци и др.;
7. Развитие на умение за критично мислене като ключова компетентност на нашето съвремие;
8. Развитие на умение за говорене пред аудитория и презентационни умения;
9. Развитие на меки умения- лични навици, език, начин на комуникация, управление на поставени задачи, отношения със съученици, родители и учители;
10. Подбрана и мотивираща учебна среда.